Salduzbijstand

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft in 2008 een zeer belangrijk arrest (Salduz) uitgesproken dat bepaalt dat een verdachte die van zijn vrijheid is beroofd in de mogelijkheid moet zijn om vooraleer hij een verklaring aflegt, overleg te plegen met de raadsman van zijn keuze en hij, zo hij dit wenst, ter gelegenheid van dat verhoor mag bijgestaan worden door zijn advocaat.

Dit arrest heeft in ons land geleid tot een invoeging in het Wetboek van Strafvordering op 11 augustus 2011 die de inhoud van dat arrest grosso modo toevoegde in onze regelgeving, weze het niet helemaal. Bepaalde waarborgen van de Europese rechtspraak bleven achterwege in de nieuwe wet zoals de bijstand van een advocaat bij verhoor niet vrijheidsberoving.

Als een verdachte wordt verhoord zonder dat hij van zijn vrijheid is beroofd, is hij niet in de mogelijkheid zich te laten bijstaan ter gelegenheid van het verhoor.
Hij ontvangt voor zijn verhoor een brief van de politie waarin is vermeld dat hij in de mogelijkheid is voorafgaand zijn verhoor overleg te plegen met een advocaat.

Doel van dit overleg met de advocaat is dat de verdachte inlichtingen bekomt over welk zijn rechten zijn.

Belangrijkste is dat een verdachte zwijgrecht heeft en hij niet kan gedwongen worden een verklaring af te leggen waarbij hij zichzelf beschuldigt.

Een Europese richtlijn bepaalt dat deze zgn. Salduz-waarborgen nog dienen te worden uitgebreid vanaf eind 2016.

In de situatie van vrijheidsontneming van de verdachte dient de raadsman zich binnen de 2 uur ter plaatse te begeven en mag de verdachte voorafgaand een gesprek hebben met zijn raadsman. De verdachte mag dat voorafgaande overleg tevens telefonisch plegen en afstand doen van bijstand tijdens het verhoor.

Minderjarige verdachten kunnen nooit afstand van bijstand doen. Als zij van hun vrijheid zijn beroofd dient er steeds een advocaat aanwezig te zijn ter gelegenheid va het verhoor.

Een veroordeling mag nooit uitsluitend gesteund zijn op een verhoor van de verdachte dat met schending van de Salduz-waarborgen is afgenomen.

 

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn