Minnelijke schikking en verruimde minnelijke schikking

Minnelijke schikking

Strafbare feiten dienen niet steeds tot een veroordeling voor een strafgerecht te leiden. Zulks zou ongetwijfeld een overbelasting van de rechtbanken veroorzaken.

Bij eenvoudige strafbare feiten zoals verkeersovertredingen stelt de Procureur voor dat de strafvervolging vervalt na betaling van een geldboete. Indien die niet tijdig wordt betaald volgt een vervolging voor de rechtbank. Bij betwisting van de inbreuk staat het de betrokkene vrij de voorgestelde minnelijke schikking niet te betalen en betwisting te voeren voor de rechtbank.

Bij bezit van verboden wapens, bezit verdovende middelen, economische inbreuken, verkeersinbreuk etc.… stelt de Procureur vaak een minnelijke schikking voor.

Verruimde minnelijke schikking

In iedere strafzaak, ook al is ze hangend voor de rechter in eerste aanleg, kan verval van strafvordering worden nagestreefd. Alle actoren kunnen hiertoe initiatief nemen.

Na onderhandelingen wordt een deal over de strafzaak gemaakt met de Procureur.

Na betaling en uitvoering van de deal dient de rechtbank akte te verlenen van het gesloten akkoord en de strafzaak vervalt.

In grote en ingewikkelde fiscale zaken heeft men er de voorkeur aan gegeven deze af te wikkelen via de verruimde minnelijke schikking. Vanuit proces-economische overweging wordt de afweging gemaakt dat zulks een efficiëntere vorm is van afwikkeling van een proces.

Critici houden voor dat dit een vorm van klassejustitie is.

In sociaal strafrecht wordt dit minder vaak toegepast gezien er wettelijk gezien minstens 2/3de van de boete dient te worden betaald.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers