Fraude, witwas, valsheden, corruptie

De misdrijven inzake vermogensdelicten zijn zeer divers.

Fraude

Het misdrijf fraude veruitwendigt zich in heel wat tenlasteleggingen zoals valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, oplichting, misbruik van vertrouwen, misbruik van vennootschapsgoederen, verstoring van vrijheid van opbod, wet op overheidsaanbesteding, actieve en passieve omkoping, fiscale misdrijven etc…

Corruptie

Omkopingsdossiers waarin overheden betrokken zijn worden vaak onderzocht door het CDBC zijnde de Centrale Dienst voor Bestrijding van de Corruptie.

De financiële impact van deze dossiers zijn vaak erg groot gezien de mogelijkheid om belangrijke vermogensvoordelen toe te wijzen aan de Belgische Staat.

Voortaan kan deze straf van de verbeurdverklaring niet meer voorwaardelijk worden opgelegd . In corruptiezaken behoort een ontzetting uit de burgerrechten en een handelsverbod tevens tot de mogelijkheden.

Witwassen

Witwassen van gelden betreft het bezitten, verhandelen, overdragen of betalen van gelden waarvan de oorsprong illegaal is.

Het witwasmisdrijf veronderstelt steeds ter er een basismisdrijf vaan de grondslag ligt. De bewijsvoering is bijzonder. Daar waar in andere zaken de bewijslast van het misdrijf bij het Parket ligt, is dit in witwasmisdrijven anders.

De constante rechtspraak in dat verband stelt dat indien iedere legale oorsprong van de gelden dient te worden uitgesloten er sprake is van misdrijf. Deze rechtspraak resulteert ertoe dat de beklaagde vaak aannemelijk moet maken dat er een regelmatige oorsprong is van de gelden en aldus gewaagd men van een feitelijke omkering van de bewijslast.

In witwaszaken is de rechter bijna altijd verplicht om de gelden, voorwerp van de witwas, verbeurd te verklaren.

De financiële gevolgen van een bewezen witwas zijn dan ook vaak erg groot.

Voor de bankier betrokken bij witwas zijn er ontsnappingsclausules.

Soms kan gewone fiscale fraude ook beschouwd worden als witwas. In witwaszaken met een fiscale component worden soms voorafgaandelijk fiscale transacties getroffen met de fiscus en ook met het parket, zodat een proces wordt vermeden.

Witwaszaken worden bij het Parket vaak aangebracht door het CFI zijnde de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Die cel ontvangst van de banken informatie, doet een klein onderzoek en speelt de zaken (soms) door aan justitie, die een onderzoek opstart.

 

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn