Handelshuur

Wanneer men een handelshuurovereenkomst wenst te sluiten, dienen de bepalingen dewelke hier specifiek werden voor opgenomen in de handelshuurwet nageleefd te worden.

De algemene regels van de huur blijven van toepassing, tenzij de handelshuurwet hiervan zou afwijken en een andere regeling voorziet. 

De handelshuurwet is, net zoals de woninghuurwet, van dwingend recht. Dit betekent dat partijen er niet van mogen afwijken (tenzij de wet hen dit toelaat). Indien aan alle voorwaarden is voldaan om van handelshuur te spreken, dan kan de toepassing van de handelshuurwet niet uitgesloten worden. Anderzijds kunnen partijen wel de handelshuurwet toepassen op een huurovereenkomst die niet aan alle voorwaarden voldoet.

Om van handelshuur te spreken, moeten vijf voorwaarden cumulatief zijn voldaan:

  1. er moet een huurovereenkomst gesloten worden / een huurprijs betaald worden,
  2. met betrekking tot een onroerend goed of een gedeelte ervan,
  3. hetwelk gebruikt wordt voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek,
  4. het goed moet in hoofdzaak daartoe bestemd zijn,
  5. de bestemming werd stilzwijgend of uitdrukkelijk bepaald bij het sluiten van de overeenkomst of in de loop ervan uitdrukkelijk aanvaard.
 

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn