Gemeen huurrecht

De reglementering inzake huur bestaat in België uit een algemeen regime en drie bijzondere regimes.

Het algemeen regime, oftewel het gemeen huurrecht, geldt enerzijds voor alle huurovereenkomsten die niet vallen onder één van de drie bijzondere regimes en is anderzijds van kracht als aanvullende regeling voor alle materies of aangelegenheden die door de bijzondere regimes niet geregeld worden.

De bijzondere regimes zijn woninghuur, handelshuur en pacht en worden door afzonderlijke en specifieke wetten geregeld.

Wanneer u een onroerend goed wenst te huren of verhuren, is het van groot belang dat u precies weet onder welk regime u ressorteert.  Het van toepassing zijnde regime bepaalt immers welke rechten en plichten u heeft. 

Wanneer de huur voldoet aan bepaalde voorwaarden valt men onder het toepassingsgebied van de woninghuurwet, de handelshuurwet of de pachtwet.  Partijen kunnen in dat geval niet opteren voor een ander stelsel of in hun overeenkomst bepalingen opnemen die afwijken van de dwingende bepalingen van de woninghuurwet, de handelshuurwet of de pachtwet.

Omgekeerd kan men wel in een overeenkomst wel opnemen dat bijvoorbeeld de handelshuurwet van toepassing is hoewel de huur op zich niet ressorteert onder de handelshuurwet, maar wel onder het gemeen huurrecht.

De regels van het gemeen huurrecht zijn opgenomen in de artikelen 1708 tot en met 1762 bis van het Burgerlijk Wetboek en zijn van toepassing in geval van verhuring van bijvoorbeeld kantoorruimtes, praktijkruimtes voor de uitoefening van een vrij beroep, vakantieverblijven, studentenkamers, opslagplaatsen, …
Daarnaast zijn deze regels op aanvullende wijze van toepassing in geval van woninghuur, handelshuur en pacht.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn