Bijstand in het kader van fiscale geschillen

De belastingaangifte die de belastingplichtige elk jaar indient, zal gecontroleerd worden door de Administratie. Wanneer de Administratie niet akkoord gaat met de door de belastingplichtige ingediende aangifte, zal hij aan de belastingplichtige een bericht van wijziging verzenden met de redenen waarom de Administratie meent te moeten afwijken van de door de belastingplichtige vooropgestelde aangifte. De belastingplichtige heeft één maand de tijd om hierop te reageren.

Indien de Administratie haar standpunt handhaaft, zal zij de belastingplichtige een kennisgeving van beslissing tot taxatie toesturen. Hierna zal een nieuw aanslagbiljet volgen, waartegen de belastingplichtige in bezwaar kan gaan bij de Gewestelijke Directeur, en overleg kan plegen met de Administratie.

Bij de beslissing van de Gewestelijke Directeur over het bezwaarschrift van de belastingplichtige neemt de administratieve procedure een einde.

Indien de Gewestelijke Directeur het bezwaarschift afwijst en de belastingplichtige niet akkoord gaat met deze beslissing, kan hij een gerechtelijke procedure inleiden bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, die zal oordelen over de fiscale betwisting.

Tijdens deze gehele procedure verlenen wij u bijstand en kunnen wij u vertegenwoordigen voor de Rechtbank.

 

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn