Onderhoudsuitkeringen aan/van ex-partner

Na het beëindigen van een relatie moeten de ex-partners in hun behoeften kunnen blijven voorzien en hun levensstandaard van tijdens hun samenleving zo dicht mogelijk kunnen blijven benaderen.

Vaak kan dit alleen maar wanneer de ene ex-partner aan de andere een onderhoudsuitkering (ook wel onderhoudsbijdrage of alimentatie genoemd) betaalt. 

Partijen kunnen hierover vrijelijk afspraken maken, m.n. over het bedrag, de duurtijd, de overige modaliteiten. Hierbij moet telkens de link gelegd worden naar de fiscaliteit. Daar waar er voor de betalende ex-partner een recht op fiscale aftrek ontstaat, wordt het ontvangen bedrag bij de andere in bepaalde mate bij het belastbaar inkomen opgeteld. Dit speelt uiteraard ook mee in de bereidheid om een onderhoudsuitkering te betalen en de berekening van een uitkering.

Bij gebrek aan akkoord over een onderhoudsuitkering kan de rechtbank gevat worden om uitspraak te doen over de gerechtigheid op een onderhoudsuitkering en de omvang hiervan.

De rechtbank zal alsdan nagaan in welke mate voldaan is aan de wettelijke criteria om in aanmerking te komen voor een onderhoudsuitkering en om het bedrag van de uitkering te begroten.

Bij toekenning legt de rechtbank het bedrag vast op basis van de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde. Er wordt rekening gehouden met de inkomsten en de mogelijkheden evenals met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde.

De waardering van de terugval gebeurt op basis van de duur van het huwelijk, de leeftijd van de partijen, de organisatie van hun noden tijdens het huwelijk en het ten laste nemen van de kinderen voor en na. 

Bij toekenning kan de rechter maximaal een duurtijd van betaling opleggen die gelijk is aan de duurtijd van het huwelijk. Uitzonderlijk kan er een verlenging worden gevraagd. 

De rechter kan ook beslissen dat het bedrag van de onderhoudsuitkering na verloop van tijd geleidelijk zal dalen. 

De rechtbank kan op een later tijdstip nog aanpassingen toestaan omwille van veranderende omstandigheden.

De betaling van een onderhoudsuitkering stopt in ieder geval bij overlijden van de uitkeringsplichtige, bij een nieuw huwelijk of wettelijke samenwoning of bij feitelijke samenwoning (als waren zij gehuwd) van de uitkeringsgerechtigde.

Wij staan u graag bij in geschillen omtrent een onderhoudsuitkering. Zowel gedurende een minnelijke regeling, als gedurende een procedure voor de rechtbank kan u een beroep op ons doen.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn