Adoptie en erkenningen

Adoptie kent vele facetten: gewone adoptie, volle adoptie, binnenlandse adoptie, interlandelijke adoptie, stiefouderadoptie, adoptie van een minderjarig dan wel een meerderjarig kind,…

Er zal in ieder geval een verzoek moeten ingediend worden bij de bevoegde Familierechtbank om uiteindelijk tot adoptie te kunnen overgaan.

Wij kunnen u als advocaat inlichten over de verschillende adoptievormen, de gevolgen hiervan, de te doorlopen fasen en verwachtingen en bijstand verlenen bij de rechtbank en desgevallend naar aanleiding van een door de rechtbank opgedragen maatschappelijk onderzoek.

Iemand die beweert de natuurlijke vader van een kind te zijn, kan overgaan tot erkenning, dit zelfs reeds voor de geboorte van het kind. Zolang dit vrijwillig kan gebeuren, met de toestemming van de betrokken partijen, volstaat het een verklaring af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Moeilijker wordt het uiteraard wanneer de toestemming ontbreekt. Alsdan zal een gerechtelijke procedure noodzakelijk zijn om uiteindelijk een kind te kunnen erkennen.

Anderzijds kan een erkenning ook aangevochten worden, wanneer deze niet correct tot stand gekomen is of wanneer een ander persoon beweert de natuurlijke ouder van het kind te zijn.

Het spreekt voor zich dat er in deze gevoelige materie aan heel wat voorwaarden voldaan moet zijn opdat tot erkenning overgegaan zou kunnen worden, dan wel een erkenning aangevochten zou kunnen worden. Bovendien worden de wettelijke voorwaarden vanuit rechtspraak en rechtsleer

Wij kunnen u hier wegwijs in maken en er zorg voor dragen dat eventuele procedures correct gevoerd worden.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn