Individueel ontslag

Het individueel ontslag heeft betrekking op een beëindiging in wederzijds akkoord, een eenzijdige beëindiging door één van de partijen, maar ook op het ontslag om dringende redenen. Naar aanleiding van ieder ontslag ontstaan vragen: hoe hoog is de opzeggingsvergoeding? Hoelang is de opzeggingstermijn? Welke elementen van het loon moeten worden meegenomen in de berekening van de opzegvergoeding? maar ook vragen als is mijn ontslag correct gebeurd en zijn alle voorwaarden vervuld?

Sinds de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden heeft het landschap van het individueel ontslagrecht heel wat veranderingen ondergaan. Zo zal er een opsplitsing moeten gebeuren tussen de anciënniteit opgebouwd voor 1 januari 2014 en de anciënniteit die na 1 januari 2014 werd opgebouwd. Deze tijdsperiodes dienen dan samengeteld te worden om uiteindelijk tot één opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding te komen. Onze advocaten staan u graag bij in deze berekening en helpen u zowel de opzeggingstermijn als de opzegvergoeding correct te berekenen.

Het ontslag om dringende redenen wordt in de volksmond ook wel eens het ‘ontslag op staande voet’ genoemd. Hierbij komt er onmiddellijk een einde aan de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en zijn werknemer. Voor deze vorm van beëindiging heeft de wetgever een procedure ingevoerd. Deze procedure dient strikt gevolgd te worden en voorziet onder andere in twee termijnen van 3 dagen. De eerste termijn heeft betrekking op het geven van het ontslag zelf, waar de tweede termijn betrekking heeft op de motivatie van het ontslag.

Tenslotte mag geen enkel ontslag kennelijk onredelijk zijn, overeenkomstig CAO nr. 109. Deze CAO vervangt het willekeurig ontslag voor arbeiders en het misbruik van ontslagrecht voor bedienden. Op enkele uitzonderingen na is deze CAO van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten en dus ook wanneer een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur vroegtijdig beëindigd wordt. Deze CAO creëert voor de werknemer het recht om de redenen van zijn ontslag te kennen. De werkgever is hier niet toe verplicht bij het ontslag zelf, maar wel wanneer de werknemer een schrijven richt aan de werkgever om de redenen van zijn ontslag te kennen. Het antwoord van de werkgever zal de concrete redenen van het ontslag moeten vermelden. De werkgever vervult zijn plicht niet wanneer hij reageert met vage redenen of een standaardbrief.  Wanneer de werkgever, die correct en tijdig werd aangeschreven door de werknemer, toch in gebreke blijft met betrekking tot de motivering van het ontslag, loopt hij het risico om een burgerlijke boete, begroot op 2 weken bruto loon, te moeten betalen aan de werknemer.

Daarnaast voert CAO nr. 109 ook een bescherming in voor de werknemer, tegen een kennelijk onredelijk ontslag in. Er zal sprake zijn van een kennelijk onredelijk ontslag wanneer de redenen van het ontslag geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer, noch met noodwendigheden inzake de werking van de onderneming. Vervolgens zou het ontslag ook niet doorgevoerd zijn door ‘een normale en voorzichtige werkgever’. Dit houdt in dat de rechter de beslissing van de werkgever moet toetsen aan de beslissing die een normale en voorzichtige werkgever in dezelfde omstandigheden geplaatst, zou nemen. Wanneer de rechter van oordeel is dat het wel degelijk om een kennelijk onredelijk ontslag gaat, kan hij een schadevergoeding van 3 tot 17 weken loon opleggen. De hoogte is afhankelijk van de ernst van het kennelijk onredelijk ontslag.

Zowel bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in wederzijds akkoord als bij een eenzijdige beëindiging en bij een ontslag om dringende reden, staan wij voor u klaar met raad en daad. Wij helpen u met het opstellen van de nodige documenten, berekenen van de opzeggingstermijn en eventueel de opzeggingsvergoeding. Daarnaast verlenen wij ook advies met betrekking tot het ontslag van een beschermde werknemer (ouderschapsverlof, werknemersvertegenwoordiger, tijdskrediet, ziekte,..).

Maar daarnaast kunnen wij u ook raad geven met betrekking tot het sluiten van een dading. Zo wordt het ontslag afgerond en worden mogelijke toekomstige problemen vermeden.

Wij staan zowel werknemers als werkgevers bij in de afwikkeling van het individueel ontslag. Zowel tijdens eventuele onderhandelingen als in de procedures voor de arbeidsrechtbanken.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn