Onteigeningen

Een onteigening is een verregaande en ingrijpende juridische procedure waarbij de overheid op eenzijdige wijze bezit neemt van onroerende goederen die nodig zijn om werken van openbaar nut uit te voeren. Deze procedure kan door de overheid slechts toegepast worden wanneer er voldaan is aan bepaalde (grond)wettelijke voorwaarden.

Indien er niet aan deze wettelijke voorwaarden (algemeen nut, noodzaak, evenredigheid) zou zijn voldaan, kan de eigenaar steeds de rechtsgeldigheid van de onteigening betwisten. Zo kunnen administratieve beslissingen (bv. de machtiging om tot onteigening over te gaan) worden aangevochten bij de Raad van State, en kan er betwisting over de wettigheid gevoerd worden in het kader van de gerechtelijke onteigeningsprocedure bij de gewone rechter (Vrederechter, Rechtbank van Eerste Aanleg, Hof van Beroep).

Wanneer een eigenaar geconfronteerd wordt met een gewettigde onteigening, heeft deze krachtens artikel 16 van de Grondwet recht op een eerlijke en billijke vergoeding. Deze onteigeningsvergoeding kan steeds op minnelijke wijze via onderhandelingen met de overheid of het bevoegde aankoopcomité worden afgesproken, of kan door de rechter bepaald en herzien worden.

Wij staan eigenaars bij die met onteigening bedreigd of geconfronteerd worden. Dit zowel in de onderhandelingen met de overheid/het aankoopcomité, als het indienen van bezwaren tijdens het openbaar onderzoek, het aanvechten van de wettigheid van de onteigening, en het optimaliseren van de uiteindelijke onteigeningsvergoeding.

Ook lokale overheden, intercommunales en ontwikkelingsmaatschappijen die tot onteigening wensen over te gaan (zowel volgens de spoedprocedure van de Wet van 1962 als volgens de procedure  van de Wet van 1835), kunnen op onze ruime ervaring rekenen. Wij staan hen bij van aan de gehele administratieve procedure tot het voeren van de gerechtelijke onteigeningsprocedure. 

Lees ook onze nieuwsbrief:

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn