Administratief recht

Het administratief recht of bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten over ruimtelijke ordening, milieuvergunningen, vreemdelingenrecht, het ambtenarenstatuut, openbare aanbestedingen,...

Ambtenaren- en tuchtrecht

- Beroepseigen deontologie
- Beroepsorde
- Tuchtprocedure

Meer info
Bodemsanering en afvalwetgeving

- Bodemverontreiniging
- Bodemonderzoek
- Saneringsplicht

Meer info
DIERENBESCHERMING-EN DIERENWELZIJN

- Beslissing burgemeester
- Inbeslagname van dieren
- Intrekking van de erkenning
- Verbod om dieren te houden
- Proces-verbaal dierenwelzijn
- Strafrechtelijke vervolging

Meer info
Handhaving

- Herstelvordering
- Staking van gebruik
- Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

Meer info
Milieuvergunningen

- Vergunningsaanvrager
- Omwonenden

Meer info
Onderwijsrecht, betwisting van examenresultaten

- Examencommissie
- Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen
- Diploma

Meer info
Onteigeningen

- Raad van State
- Gerechtelijke procedure
- Billijke vergoeding

Meer info
Overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking

- PPS
- Toewijzingsbeslissing
- Raad van State of kortgeding

Meer info
Planologie

- Ruimtelijke uitvoeringsplannen
- Raad van State
- Planschaderegeling

Meer info
Planschade en planbaten

- Bestemmingswijziging
- Planschadevergoeding
- Planbatenheffing

Meer info
Stedenbouwkundige vergunningen

- Bespreking met de overheid
- Beroep bij de deputatie
- Raad voor Vergunningsbetwistingen

Meer info
Vindt u niet wat u zoekt?

Stuur ons een mailtje via ons algemeen contactformulier.
Deze wordt zo snel mogelijk door de juiste persoon behandeld.

Contacteer ons