Omvang verzekeringsdekking, subrogatie, regres

Verzekeringsdekking

De verzekeringsovereenkomst bevat rechten en plichten van partijen.

De omvang van de dekking die een verzekeraar moet leveren is afhankelijk van enerzijds de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het risico dat de verzekeraar wil dekken en anderzijds de afspraken die door de verzekeraar en de verzekeringsnemer worden genomen m.b.t. het risico dat het voorwerp uitmaakt van de dekking.

Wij bieden onze cliënten proactief advies bij het afsluiten van hun verzekeringspolissen en op verzoek voeren wij graag een audit uit van uw lopende verzekeringscontracten.

Subrogatie

Subrogatie betekent het in de rechten treden van een persoon. Een nieuwe schuldeiser komt in deze situatie in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser en neemt de vorderingen van de oorspronkelijke schuldeiser integraal over.

De verzekeraar kan met de verzekeringnemer overeenkomen dat de verzekeringsmaatschappij in de plaats kan treden van de verzekeringnemer, indien de verzekeringsmaatschappij naar aanleiding van een schadegeval betaling heeft moeten doen aan de benadeelde personen. Indien zulke subrogatie tussen verzekeraar en verzekeringnemer is overeengekomen, kan de verzekeringsmaatschappij – binnen de grenzen van de verzekeringsovereenkomst of de verzekeringswet – aan diegene die verantwoordelijk is voor de schade terugbetaling vragen van de uitgaven die door de verzekeringsmaatschappij werd gedaan.

Regres

De verzekeringsmaatschappij en de verzekeringsnemer hebben rechten en plichten die vastgelegd zijn bij wet en de verzekeringsovereenkomst die tussen hen werd aangegaan.

In sommige gevallen voorziet de wet een regresvordering van de verzekeringsmaatschappij ten opzichte van de verzekeringnemer.

De wet voorziet uitdrukkelijk de gevallen waarin dat een verzekeringsmaatschappij op basis van zware fout van de verzekerde (nl. ernstige inbreuken tegen de wet en de overeenkomst van partijen) gemachtigd wordt om al dan niet binnen bepaalde beperkingen terugvordering kan vragen van de uitgaven die zij in het kader van een schadegeval aan de slachtoffers heeft betaald.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn