Fout en onrechtmatige daad

Er zijn twee soorten aansprakelijkheid: de contractuele aansprakelijkheid en de buitencontractuele aansprakelijkheid of  onrechtmatige daad genoemd.

Elke daad van de mens, onzorgvuldigheid of nalatigheid, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

Het slachtoffer van een onrechtmatige daad heeft een drievoudige bewijslast. Hij dient namelijk te bewijzen:

  1. Dat de dader een fout heeft begaan;
  2. Dat hij als slachtoffer schade lijdt;
  3. En dat de geleden schade veroorzaakt is door de fout van de dader. Dit noemt men het oorzakelijk verband.

De wet voorziet ook een aantal gevallen waarbij er in hoofde van een aantal personen een weerlegbaar vermoeden van aansprakelijkheid wordt gelegd. Dit wil zeggen dat de bewijslast wordt omgekeerd, een fout wordt vermoed. De persoon op wie het vermoeden rust, dient aan te tonen dat hij geen fout beging.

Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft:

  • De vader en de moeder zijn aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen;

De meesters en zij die anderen aanstellen, voor de schade door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben;

De onderwijzers en de ambachtslieden, voor de schade door hun leerlingen en leerjongens veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder hun toezicht staan.

De hierboven geregelde aansprakelijkheid houdt op, indien de ouders, onderwijzers en ambachtslieden bewijzen dat zij de daad welke tot die aansprakelijkheid aanleiding geeft, niet hebben kunnen beletten.

  • De eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, is aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was.
  • De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting ervan veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan een gebrek in de bouw.
Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn