SCHADEVERGOEDING BIJ STROOMONDERBREKING

Door een stroomonderbreking lijdt uw bedrijf schade die er in kan bestaan dat enkele elektrische toestellen schade oplopen en uw personeel technisch werkloos wordt.

Wanneer u schadevergoeding claimt van uw distributienetbeheerder zal deze verwijzen naar de aansprakelijkheidsbeperkingen en de regelingen voorzien in artikel 4.1.11/1 van het decreet van 20 december 2013 en naar de exoneratieclausules omtrent de aansprakelijkheid opgenomen in het distributiereglement.

Meestal voorzien deze reglementen dat de schadelijder zich niet kan beroepen op de aansprakelijkheidsregeling zoals voorzien in ons Burgerlijk Wetboek onder artikel 1382 e.v.

Dergelijke exoneratieclausule in het distributiereglement is niet geldig.

Het distributiereglement is namelijk niet van contractuele aard maar enkel van reglementaire aard.

De opgenomen exoneratie komt dan in conflict met artikel 159 van onze Grondwet dat luidt als volgt :

 

“De hoven en de rechtbanken passen de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.”

Het distributiereglement valt onder de toepassing van deze grondwetsbepaling.

De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn hogere normen ten opzichte van dat reglement zodat, in zoverre de bepalingen ervan in strijd zijn met het Burgerlijk Wetboek, deze niet mogen toegepast worden door onze Hoven en Rechtbanken.


Een distributiereglement mag aldus de toepassing van het aansprakelijkheidsregime zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek niet uitsluiten noch ernstig beperken.


Dit werd herhaaldelijk bevestigd door het Hof van Cassatie en wordt door de lagere rechtspraak gevolgd.

Eén en ander werd verduidelijkt tijdens een infosessie die ons kantoor organiseerde op

5 september 2016.

Het is verstandig bij een stroompanne niet alleen uw distributiebeheerder aan te spreken op basis van het decreet en het distributiereglement, maar tevens schadevergoeding te vorderen op grond van de extracontractuele aansprakelijkheidsregeling voorzien in artikel 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.


De distributienetbeheerder is de bewaarder van het distributienet en aldus aansprakelijk op grond van artikel 1384, 1° lid van het Burgerlijk Wetboek wanneer kan aangetoond worden dat het distributienet gebrekkig is en dat er een causaal verband bestaat tussen het gebrek en de schade zoals deze zich in concreto bij u heeft voorgedaan.

 

Arne VAN DER GRAESEN

advocaat.