Geldt een sms-bericht als bewijs van een contract?

Tegenwoordig beschikt bijna iedereen over een smartphone. Het wekt dan ook geen verwondering dat er meer en meer onderhandelingen per sms worden gevoerd.

In hoeverre kunnen de boodschappen die per sms worden verzonden, gebruikt worden als bewijs van gemaakte afspraken ?

In handelszaken is de bewijsvoering vrij. De rechter apprecieert de bewijswaarde van de stukken die worden bijgebracht. In handelszaken zou een sms in principe aangewend kunnen worden als bewijsmiddel.

Tussen particulieren kunnen contracten voor alle zaken met een waarde beneden 375 EUR, vrij worden beweren. Wanneer de waarde van de verbintenis in burgerlijke zaken 375 EUR overschrijdt, kan een overeenkomst conform artikel 1341 B.W. enkel bewezen worden door een geschrift, hetzij een authentiek geschrift zoals een notariële akte, hetzij door een onderhandse overeenkomst zoals bv. een schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

Overeenkomsten tussen particulieren waarbij elke partij zich tot iets verbindt moeten opgesteld worden in evenveel exemplaren als er partijen zijn, en door iedereen worden ondertekend. Een overeenkomst waarbij slechts één partij zich tot iets verbindt, bv. het terugbetalen van een lening, moet ofwel met de hand geschreven zijn, ofwel moet de partij die zich verbindt ook, naast de handtekening, met de hand “goed voor” of “goedgekeurd voor” schrijven, en het bedrag waartoe men zich verbindt moet voluit in letters geschreven zijn.

Het Burgerlijk Wetboek laat toe om op een andere manier het bewijs te leveren van een verbintenis wanneer er geen geschrift wordt bijgebracht dat voldoet aan de normale vereisten.

Wanneer er geen met de hand geschreven tekst is, mag men het bewijs van een overeenkomst aantonen met getuigen of vermoedens, op voorwaarde dat er wel een zogenaamd “begin van bewijs door geschrift ” is.  Een begin van bewijs door geschrift is elke geschreven akte die uitgaat van degene tegen wie de akte wordt ingeroepen en waardoor het beweerde feit waarschijnlijk wordt gemaakt.

Kan een sms-bericht een begin van bewijs door geschrift uitmaken ?

Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde in een arrest van 29 april 2013 dat een sms niet als begin van bewijs door geschrift kan gelden. Het Hof stelde in het arrest ondermeer :

      ’Van een sms-bericht kan niet met absolute zekerheid bewezen worden dat het is uitgegaan van degene tegen wie de vordering wordt ingesteld. Een sms bevat noch een geschreven, noch een elektronische handtekening. In theorie kan iedereen van om het even welke gsm een sms-bericht sturen in naam van iemand anders. Bovendien bestaan er mogelijkheden om in te  breken in andermans gsm om te doen alsof deze laatste een sms-bericht heeft verstuurd. Aldus kan in theorie de naam van de afzender van een sms-bericht gemanipuleerd worden. Het is niet aan de verwerende partij om te bewijzen dat iemand anders in zijn naam een sms-bericht heeft gestuurd. Het volstaat dat de mogelijkheid hiertoe bestaat. Een sms-bericht is dan ook geen akte die uitgegaan is van degene tegen wie de vordering wordt ingesteld en kan niet als begin van bewijs gelden. Artikel 1347 B.W. kan dan ook niet worden ingeroepen.’

Het Hof van Beroep te Antwerpen houdt er dus een zeer strikte interpretatie op na van het begrip ‘geschrift’.

Het Hof van Beroep te Gent daarentegen oordeelde in zijn arrest van 26 september 2013 volkomen anders. Volgens dit Hof kan een sms-bericht beschouwd worden als een begin van schriftelijk bewijs wanneer de echtheid niet betwist wordt en uitgaat van degene tegen wie de vordering is ingesteld :

“Tenslotte betreft het sms-bericht wel degelijk een geschreven akte in de zin van artikel 1347 B.W. Artikel 1347, tweede lid B.W. spreekt enkel van een geschreven akte en vereist niet dat er een papieren document voorligt.’

Volgens het Hof van beroep te Gent vereist een geschrift dus niet noodzakelijk een papieren neerslag en kan een sms-bericht wel worden beschouwd als een begin van bewijs door geschrift als door de verwerende partij niet wordt betwist dat zij het sms-bericht ook effectief had verstuurd.

Het Hof van Beroep te Gent wees de vordering van de partij die zich beriep op het sms bericht uiteindelijk af, omdat er geen aanvullende bewijzen waren door getuigen of vermoedens. Een sms-bericht kan weliswaar gelden als een begin van bewijs door geschrift maar volstaat op zich niet. Het moet aangevuld worden door getuigenissen en/of vermoedens.

Veerle Janssen