Wetjes en weetjes

WIJZIGING VERKEER- EN VERZEKERINGSWETGEVING

a.
Op 04.04.2014 is er een nieuwe wet afgekondigd betreffende de verzekering (B.S. 30.04.2014).

Deze wet introduceert nieuwe bepalingen die een betere consumentenbescherming beogen en neemt de bestaande verzekeringswetgeving op in een nieuw wetboek.

Het betreft o.m. opname van verschillende wetten waaronder o.m. de wet van 25.06.1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wet welke van toepassing is op de meest vigerende verzekeringsovereenkomsten.

De wet treedt in werking vanaf 01.11.2014.

De bedoeling hiervan is geweest om verschillende verzekeringswetten aldus samen te gieten in één nieuwe wetgeving waarbij men op een totaal komt van 353 artikelen.

Deel 1 betreft algemene bepalingen, waarbij vooral wordt aangegeven wat het doel is van deze wetgeving.
Hierin zijn nu voorwaarden en regels vastgesteld die een loyale, billijke en professionele behandeling van de partijen moeten waarborgen en waaraan de activiteit van de verzekeraars is onderworpen, informatieregels zijn in vastgelegd, regels m.b.t. publiciteit enz...

Deel 2 betreft specifieke bepalingen aangaande de bedrijfsvoering.
Dit is nieuw.

Deel 3 heeft het over het aanbieden en sluiten van overeenkomsten, meer bepaald informatie, publiciteit, tarifering, segmentatie en winstdeling.

Deel 4 is de overname van de wet landverzekeringsovereenkomst.
Dit heeft tot gevolg dat aldus een aantal bestaande artikelen, zoals bv. de rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar, dat vroeger in het artikel 86 Wet LVO werd opgenomen, nu artikel 150 is.

Deel 5 is de overname van de oude verzekeringswet.

Deel 6 is de overname van de wet Cauwenberghs.

Deel 7 is organisatie van controle.

Deel 8 zijn de strafbepalingen.

Deel 9 zijn de diverse bepalingen.

b.
Vanaf 31.03.2014 zijn er wijzigingen doorgevoerd m.b.t. het inschrijven van voertuigen.
Voortaan dienen alle bromfietsen van alle categorieën verplicht ingeschreven te worden, alsook een nummerplaat te dragen die bij de inschrijving werd toegekend.
Voor bromfietsen die al in gebruik zijn genomen verandert er niets.
Het kenteken vervangt eigenlijk het bekende gele plaatje.
De reeds voordien in gebruik genomen bromfietsen van klasse A moeten het gele plaatje behouden.
Bromfietsen van klasse B mogen het gele plaatje niet voeren.

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING

De rechtsbijstandverzekering die in België bestaat dient in eerste instantie om in het kader van de minnelijke fase de toegang tot de rechter voor de verzekerde te waarborgen.
Aldus zal de verzekeraar in eerste instantie trachten een oplossing te bekomen.
Ingeval er geen minnelijke oplossing mogelijk is zal de rechtsbijstandverzekeraar een advocaat gelasten.
De vrije keuze van advocaat staat in de rechtsbijstandverzekering nader gepreciseerd.

Er zijn echter een aantal basisregels die van toepassing zijn hierover :
- de rechtsbijstandverzekeraar zal niet automatisch zelf in een advocaat voorzien. Er is steeds een keuzevrijheid van de betrokkene zelf.
- de keuzevrijheid territoriaal kan ook niet worden beperkt
- de rechtsbijstandverzekeraar kan ook de vrije keuze van advocaat niet ontzeggen aan de verzekerde wanneer de procesvertegenwoordiging niet absoluut verplicht is. De naleving ervan door verzekeraars en advocaten staat onder toezicht van de gemengde commissie rechtsbijstandverzekering.

Er gaan intussen stemmen op om zoals ook bepaald in artikel 8 van het K.B. Rechtsbijstandverzekering, voor situaties waarin zich een belangenconflict voordoet om bij een objectiviteitsprocedure reeds in de precontentieuze fase de verzekeraar te verplichten om enerzijds de verzekerde op de hoogte te brengen dat hij het recht heeft een advocaat van zijn keuze te raadplegen en anderzijds hem in te lichten over de respectievelijke rol van advocaat en verzekeraar en over het reeds door de verzekeraar actief gevoerde precontentieuze beheer.

Artikel 5 van ditzelfde K.B. bepaalt dat het recht van vrije keuze van advocaat uitdrukkelijk in de rechtsbijstandverzekeringspolis vermeld staat en dat de verzekerde van dit recht pas op de hoogte gesteld wordt wanneer bij een procedure of belangenconflict tussen verzekerde en verzekeraar een beroep op een advocaat wordt gedaan.

Twijfelt U of U recht hebt op de tussenkomst van een advocaat die U zelf mag kiezen, raadpleeg dan eerst uw makelaar of uw verzekeringsagent.

Blijft de situatie onduidelijk, kan U steeds hierover aan ons kantoor advies vragen.