Ondernemingen in moeilijkheden - Hervorming van de wet continuïteit ondernemingen

WAT IS DE WET CONTINUÏTEIT VAN ONDERNEMINGEN?

Sinds januari 2009 kennen we in België de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen (afgekort WCO).

Het doel van deze wet is economisch waardevolle bedrijven te beschermen op het ogenblik dat zij in financiële moeilijkheden verkeren en ze weer gezond te maken.
De WCO biedt de onderneming in moeilijkheden drie herstelmogelijkheden aan: het minnelijk akkoord, het collectief akkoord en de overdracht onder gerechtelijk gezag.
Onder toezicht van een rechter wordt een bedrijf voor een bepaalde periode beschermd tegen zijn schuldeisers. Tijdens deze periode wordt een grondige opkuis van de onderneming gedaan.

WAAROM EEN HERVORMING?

In de periode tussen 2009-2012 kregen meer dan 3.500 bedrijven opschorting, maar er bleven een aantal pijnpunten.
Slechts 30% van de bedrijven die beroep deden op de WCO kenden een doorstart, terwijl 70 % alsnog failliet ging. Ten tweede was er sprake van misbruik: wie geniet van de WCO, kan goedkoper diensten en goederen aanbieden dan zijn collega die niet geniet van opschorting van betalingen, hetgeen leidt tot concurrentievervalsing tegenover gezonde ondernemingen.
Met deze hervorming, die in augustus 2013 in werking trad, wil men bedrijven in problemen sneller detecteren en de rechter meer mogelijkheden geven, waardoor uiteindelijk minder bedrijven met een WCO-statuut failliet gaan. Er moet sneller gehandeld worden, omdat de aanvragen WCO vaak foutlopen, omdat ze te laat worden ingediend.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN ?

1/ Uitbreiding toepassingsgebied

Ook de landbouwer-natuurlijke persoon kan nu een verzoek WCO indienen.

2/ Lage toegangsdrempel wordt verhoogd

Bij neerlegging van het verzoekschrift moeten meteen alle door de wet vereiste stukken neergelegd worden, dit terwijl men vroeger binnen de 14 dagen na neerlegging nog stukken kon bijbrengen. Tevens moet men een elektronisch adres meedelen.

Ook wordt men verplicht om een aantal financiële gegevens mee te delen zoals de boekhoudkundige staat met het actief en passief, een resultatenrekening van maximum 3 maanden oud en een begroting met de schatting van de inkomsten en uitgaven voor ten minste de duur van de gevraagde opschorting.

Deze moeten worden opgesteld onder het toezicht van bedrijfsrevisor, externe accountant, of boekhouder-fiscalist (de zogenaamde cijferspecialisten).

Daarnaast wordt de kostprijs voor het opstarten van een procedure verhoogd tot 1.000 euro.

3/ Preventieve rol voor cijferspecialisten

De cijferspecialisten moeten de onderneming inlichten over de feiten die zij vaststelden en die de continuïteit van de onderneming in gedrang kunnen brengen. Indien de onderneming binnen een maand vanaf de kennisgeving niet de nodige maatregelen neemt kan de cijferspecialist de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel inlichten, zonder dat dit een schending van het beroepsgeheim uitmaakt.

4/ Opsporing van onderneming in moeilijkheden

Omgekeerd kan de kamer voor handelsonderzoeken op eigen initiatief bij de externe cijferspecialist inlichtingen inwinnen.
Zowel de RSZ als de fiscus zullen de griffie van de Rechtbank van Koophandel moeten inlichten indien de betrokken onderneming één kwartaal achterstaat met haar betalingen aan de RSZ en/of fiscus (voor btw en bedrijfsvoorheffing), terwijl dit voorheen twee kwartalen was.

5/ Wijzigingen inzake procedure van gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord

De schuldeiser zal op een minimumbetaling van 15% kunnen rekenen (tenzij uitdrukkelijk gemotiveerd), zal er geen vermindering of zelfs kwijtschelding zijn van schuldvordering uit arbeidsrelaties, noch voor penale boetes, onderhoudsschulden of schulden verbonden aan herstel van de schade ingevolge overlijden of aantasting lichamelijke integriteit.

6/ Sociale aspecten

Bij de overdracht van de onderneming moet men onder de nieuwe regeling rekening houden met CAO nr. 102 inzake het behoud van rechten van werknemers.

Ook zal men een specifieke regeling uitwerken met betrekking tot het lot van de overlegorganen (ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk en vakbondsafvaardiging).

7/ Verbeterde toegang tot het dossier via elektronisch dossier

Schuldeisers worden in de toekomst beter geïnformeerd over het verloop van de procedure, onder andere door het opzetten van een elektronisch dossier, dat van op afstand kan worden geraadpleegd. Schuldeisers zullen ook tijdens de procedure op de hoogte moeten worden gesteld bij elke wijziging.

Besluit

Het is afwachten of de hervorming het verhoopte resultaat heeft.

Vaak wachten ondernemingen tot dat het te laat is, voordat men advies inwint en een verzoek op basis van de WCO indient.

Indien uw onderneming in moeilijkheden is, kan u bij ons steeds terecht en kijken we samen wat de beste strategie is om de slaagkansen van uw bedrijf te optimaliseren.
Wacht niet té lang.