Een nieuwe telg in het rijk der vergunningen: de omgevingsvergunning!

De Vlaamse Regering heeft op 19 april 2013 het voorontwerp van het decreet betreffende de omgevingsvergunning goedgekeurd. Uit de nota die werd opgesteld voor de leden van de Vlaamse Regering blijkt dat het decreet haar effect zeker niet zal missen. Met de omgevingsvergunning ontstaat een gloednieuwe vergunning, die in de toekomst uw bouwvergunning en uw milieuvergunning zal vervangen. In deze bijdrage bespreken wij een aantal facetten van het voorontwerp van decreet.


1+1=1?

De Vlaamse regering heeft zich tot doel gesteld één vergunningsprocedure tot stand te brengen, waarin zowel stedenbouwkundige- als milieutechnische aspecten worden behandeld. De regering probeert een antwoord te bieden aan de jarenlange verzuchting vanuit de ondernemingswereld om de procedures voor investeringsprojecten te versnellen.

De geïntegreerde procedure moet het mogelijk maken dat een onderneming op basis van één vergunningsaanvraag, één openbaar onderzoek en één adviesronde uiteindelijk één vergunning bekomt, die toelating kan geven om een stedenbouwkundige handeling uit te voeren én om een inrichting te exploiteren.

De voordelen van een samengevoegde procedure zijn duidelijk: tijdswinst (geen twee afzonderlijke procedures), een verminderde kost (één aanvraagdossier) en meer rechtszekerheid (geen tegenstrijdige uitspraken).

Daarnaast zullen de aparte bouwvergunning en de milieuvergunning ook verdwijnen. Deze afzonderlijke vergunningen worden vervangen door een omgevingsvergunning.


Overleg en administratieve lus

Het ontwerp maakt het mogelijk dat uw investeringsproject voorafgaand aan de overheid wordt voorgelegd onder de vorm van een 'projectvergadering'. Deze vergadering laat toe dat uw project op bepaalde punten nog kan worden bijgestuurd, vooraleer het definitief wordt ingediend. De slaagkansen van uw aanvraag zullen hierdoor alleen maar toenemen.

Een andere nieuwigheid vormt de 'administratieve lus'. Met deze lus kan de aanvraag na het openbaar onderzoek of tijdens de administratieve beroepsprocedure nog worden gewijzigd om tegemoet te komen aan adviesinstanties of omwonenden. Uw aanvraag kan dus worden aangepast tijdens de procedure, zonder dat een nieuw dossier moet worden ingediend.


Onbepaalde duur

Het voorontwerp voorziet dat de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten voor onbepaalde duur geldig is. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een omgevingsvergunning van bepaalde duur worden verleend. Het voordeel is dat uw onderneming niet langer een hernieuwingsdossier moet indienen bij het aflopen van een bestaande milieuvergunning. Dit betekent een vermindering van kost en een grotere rechtszekerheid.

Het verlenen van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur heeft natuurlijk niet voor gevolg dat de rechten van omwonenden volledig buiten spel worden gezet. Zo zal de invoering van de permanente vergunning gepaard gaan met een aantal flankerende maatregelen. Eén van deze maatregelen vormt de mogelijkheid van omwonenden om, op het einde van elke exploitatieduur van 20 jaar, opmerkingen te formuleren over de verdere exploitatie. De opmerkingen kunnen aanleiding geven tot het wijzigen van de milieuvoorwaarden, het beperken van het voorwerp of het beperken van de duur van de exploitatie.


Rechtsbescherming

Van belang is de rechtsbescherming die het decreet zal bieden aan omwonenden en concurrerende ondernemingen om op te treden tegen een afgeleverde omgevingsvergunning. Dit onderdeel van het decreet vormt nog een heikel punt. Het vormt immers nog geen uitgemaakte zaak welk rechtscollege kennis zal krijgen van beroepen die worden ingesteld tegen een omgevingsvergunning.

Op dit ogenblik behandelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen geschillen over stedenbouwkundige vergunningen. Betwistingen rond milieuvergunningen worden verwezen naar de Raad van State. Met de eenmaking van beide vergunningen zal de decreetgever een duidelijke keuze moeten maken. Hierbij verdient het in ieder geval aanbeveling dat het gehele contentieux wordt behandeld door één en hetzelfde rechtscollege.Joris Gebruers
Advocaat