Eigendomsvoorbehoud bij de gerechtelijke reorganisatie

Zoals u wellicht bekend bestaat sinds 1 april 2009 voor ondernemingen in moeilijkheden de mogelijkheid om een toelating tot gerechtelijke reorganisatie aan te vragen bij de rechtbank van koophandel. De eigenlijke bedoeling van deze procedure is een faillissement te vermijden door een tijdelijke bescherming te verlenen aan de onderneming ten aanzien van haar schuldeisers en aldus de continuïteit van de onderneming te handhaven.

Concreet betekent dit voor de schuldeisers dat zij, hoewel zij misschien over een uitvoerbare titel beschikken, voorlopig geen uitvoeringsdaden kunnen laten stellen door de gerechtsdeurwaarder. De schuldeisers dienen een aangifte van schuldvordering in te dienen, waarna er in principe een betalingsplan opgesteld wordt.

Wij wensen er middels huidige bijdrage uw aandacht op te vestigen dat daar waar u als schuldeiser in geval van faillissement beroep kan doen op de clausule van eigendomsvoorbehoud opgenomen in de algemene voorwaarden teneinde de door u geleverde materialen of goederen te recupereren, dit niet kan in geval van gerechtelijke reorganisatie.

Bij een gerechtelijke reorganisatie krijgt de onderneming in moeilijkheden van de rechtbank de toestemming om haar facturen (voorlopig) niet meer te betalen. De schuldeiser kan het de onderneming bijgevolg dus niet kwalijk nemen dat hij haar niet betaalt. Het spijtige gevolg is, zoals hoger reeds gesteld, dat er geen beroep meer gedaan kan worden op het eigendomsvoorbehoud opgenomen in de algemene voorwaarden van de schuldeiser.

Indien u door u geleverde materialen of goederen toch wenst te recupereren zou er voor geopteerd kunnen worden om de gesloten overeenkomst te ontbinden. De ontbinding van een overeenkomst komt in feite neer op het terugdraaien van de klok. Door de ontbinding van het contract mag u doen alsof er nooit een contract geweest is. Achteraf bekeken hoefde u dan helemaal niets te leveren. Is dat ondertussen toch gebeurd, dan was dat ten onrechte en dus mag u de geleverde, maar nog niet betaalde goederen in zo een geval terugeisen.

Concreet impliceert het hoger vermelde dat er eerst een laatste verwittiging verstuurd dient te worden. Blijven de facturen onbetaald omdat uw klant onder een gerechtelijke reorganisatie valt, dan dient er eerst een aangetekende brief verzonden te worden waarin de debiteur verwittigd wordt van het feit dat u het contract als ontbonden beschouwt indien men niet binnen de 15 dagen betaalt.
Indien men niet na 15 dagen betaalt, dan stemt men in feite in met de ontbinding en bijgevolg ook met het feit dat u de door u geleverde materialen of goederen weer komt ophalen.
Niet onbelangrijk is evenwel dat indien men niet vrijwillig meewerkt aan de ontbinding en de teruglevering van de goederen er hieromtrent een procedure voor de rechtbank gevoerd zal dienen te worden.

Ook indien er geopteerd wordt om de ontbinding van de overeenkomst te bekomen, raden wij aan om, onder alle voorbehoud, aangifte van schuldvordering te dienen in het kader van de gerechtelijke reorganisatie.


Katleen LEMMENS
Advocaat