Vanaf 1 januari 2012: nieuwe opzegtermijnen voor bedienden

1 januari 2012 is voor velen onder jullie nog veraf, maar toch is het nuttig om al te weten dat de opzegtermijnen voor bedienden vanaf die datum wijzigingen.

Waar de sociale partners met het Interprofessioneel akkoord er niet in slaagden een gedragen akkoord tot stand te brengen, heeft de regering van Leterme II de beslissing erdoor geduwd.
De opzegtermijnen voor bedienden wijzigen. Deze wijziging is een eerste stap in het eenmakingproces van de arbeiders en bediendenstatuten.

Wat is er nieuw voor bedienden?

In tegenstelling tot de huidige regeling waar er een onderhandelingsmarge bestond bij de hogere bedienden en waarbij teruggegrepen werd naar de formule Claeys als houvast voor de berekening van de opzegtermijn bestaat de nieuwe regeling erin dat vaste opzegtermijnen worden ingevoerd.
Beide partijen zullen vanaf 2012 duidelijkheid hebben over de opzegtermijn die in acht moet worden genomen.

Schematisch kan de nieuwe regeling als volgt worden voorgesteld:

I.Voor bedienden die jaarlijks 30.535 euro bruto (2011) of minder verdienen, verandert er niets. Hier geldt de termijn van 3 maanden per begonnen periode van 5 dienstjaren.

II.Verdien je als bediende meer dan 30.535 euro bruto (2011), dan moet je niet meer onderhandelen over de opzegtermijn. In dat geval gelden deze nieuwe vaste opzegtermijnen

III.Wanneer je als bediende bij de aanvang van je arbeidsovereenkomst meer dan 61.071 EUR bruto per jaar verdient, kan je met je werkgever bij het sluiten van de overeenkomst, de opzegtermijn overeenkomen, zonder dat deze minder mag zijn dan 3 maanden per begonnen periode van 5 dienstjaren. Deze regel bestaat al in de huidige wetgeving.


Welke termijnen zijn van toepassing als de bediende zelf opzegt?
Zegt de bediende zelf zijn contract op, dan gelden de volgende vaste opzegtermijnen:

Aantal dienstjaren - Opzegging door de bediende
Minder dan 5 jaar - 45 dagen
Vanaf 5 jaar en minder dan 10 jaar - 90 dagen
Vanaf 10 jaar en minder dan 15 jaar - 135 dagen
Vanaf 15 jaar, maar alleen voor bedienden die meer dan 61.071 EUR op jaarbasis verdienen - 180 dagen

Andere opmerkelijke nieuwigheden:

- Uitzendarbeid zal meegerekend worden (maximaal 12 maanden) voor de bepaling van het aantal dienstjaren met het oog op de berekening van de opzegtermijn indien dezelfde functie bij de dezelfde werkgever werd uitgeoefend en de uitzendovereenkomst met niet meer dan zeven dagen werd onderbroken

- De berekening van de opzeggingsvergoeding blijft dezelfde, maar er zal een specifieke formule gebruikt worden voor bedienden, d.w.z. dagloon voor de bediende (maandloon x 3/91 maal het voormelde aantal dagen opzeg. Wat het veranderlijke loon betreft, wordt nu uitdrukkelijk bepaald dat enkel het veranderlijke loon van de laatste twaalf maanden dient in aanmerking genomen te worden (sommige recente rechtspraak hield rekening met het gemiddelde van de laatste jaren).


Linda LEMMENS
Advocaat