Niet stilzitten bij verborgen gebreken: binnen welke termijn actie ondernemen?

Na de aankoop van een personenvoertuig kan er een verborgen gebrek opduiken, waarbij de wagen niet meer naar behoren functioneert.
Het komt vaak voor dat er zich tot wanhoop van de bouwheer, na het bouwen van een huis door een aannemer, verborgen gebreken manifesteren.
Wat kan u in dergelijke situatie doen?

We zetten de aandachtspunten systematisch op een rijtje.

Wat is een verborgen gebrek?

Bij KOOP
Een gebrek dat voldoende ernstig is en dat minstens in de kiem bestond op het ogenblik van de koop en dat niet kan ontdekt worden door een elementair en aandachtig onderzoek bij de levering.

Bij AANNEMING

Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen de lichte en ernstige verborgen gebreken:

Lichte verborgen gebreken zijn gebreken die verborgen waren, doch niet de stevigheid van het gebouw in het gedrang brengen.

Ernstige verborgen gebreken zijn gebreken die de stevigheid of de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengen.


Binnen welke termijn moet ik een procedure opstarten?

-KOOP • korte termijn

Deze korte termijn begint te lopen wanneer de koper het verborgen gebrek ontdekt of behoort te ontdekken en zodra vaststaat dat een minnelijke regeling uitgesloten is. De rechtbank zal uitmaken of de korte termijn al dan niet verstreken is.

-AANNEMING

-Lichte verborgen gebreken• redelijke termijn

-Ernstige verborgen gebreken • tienjarige aansprakelijkheid van de architect en aannemer.

De termijn begint te lopen vanaf de aanvaarding, hetgeen in principe de definitieve oplevering van de goedkeuring van de werken door de bouwheer inhoudt. Het is de rechter die bepaalt of de redelijke termijn gerespecteerd werd.


Besluit

Indien u een verborgen gebrek ontdekt, kan u best onmiddellijk actie ondernemen:

Stap 1: De verkoper of aannemer/architect schriftelijk in gebreke stellen
Dit kan via een aangetekend schrijven of via een e-mailbericht met ontvangstbevestiging.

Stap 2: Procedure opstarten
Indien er na de ingebrekestelling geen gewenste reactie komt, kan u de zaak aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank. Uw advocaat zal u hierin met raad en daad bijstaan.


Karen KELCHTERMANS
Advocaat