Het fonds voor medische ongevallen

Op 31 maart 2010 werd de wet medische ongevallen goedgekeurd.

Hiermee is het de bedoeling om een einde te maken aan de soms trage en lange lijdensweg van een slachtoffer van een medisch ongeval om schadevergoeding te bekomen.

De wet voorziet in de oprichting van een fonds dat in het kader van de medische ongevallen een cruciale rol krijgt.

Doel is om een vluggere en efficiëntere schaderegeling toe te laten.

Het huidige systeem voorziet dat men nu nog steeds een bewijs moet leveren van fout, van de schade en van het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade. Dit had natuurlijk steeds tot gevolg dat er een onzeker, onvoorspelbaar resultaat was met een dure en tijdrovende procedure.

Doel van dit Fonds is om een 'no fault systeem' in te voeren waarbij er ( in sommige gevallen!) geen bewijs meer van een fout zal moeten worden geleverd, meer patiënten zullen vergoed worden, lange en dure procedures worden vermeden.

Het Fonds zal zowel fungeren als een informatiecentrum alsook als een vergoedingsinstantie.

Wie valt onder deze wet:

Patiënt is elke natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek. Beroepsbeoefenaars zijn artsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, verpleegkundigen, osteopaten ..... ziekenhuizen; RVT, psychiatrische instellingen, .... Uitgesloten zijn echter psychologen, seksuologen, esthetische ingrepen (plastische chirurgie)...

Optredende als vergoedingsinstantie:

Welke gevallen;

1.Bij een medisch ongeval zonder dat de aansprakelijkheid moet worden aangetoond waarbij er ernstige schade is in die zin dat er:
Een blijvende invaliditeit is van meer dan 25 %.
Er een tijdelijke arbeidsongeschiktheid is van meer dan 6 maanden.
Bijzondere zware verstoring van levensomstandigheden van de patiënt.
Overlijden.

2.Wanneer er een duidelijke aansprakelijkheid van de zorgverlener is, doch waarbij er geen of onvoldoende dekking is van de verzekeraar. In dit geval komt het Fonds dan tussen :
Wanneer de zorgverlener of verzekeraar betwist gehouden te zijn tot dekking, hoewel de aansprakelijkheid vaststaat en er ernstige schade is kan het Fonds tussenkomen en een verhaal uitoefenen op de zorgverlener of zijn verzekeraar.
Wanneer het voorstel tot vergoeding van de verzekeraar onvoldoende is kan het Fonds tussenkomen waarbij het de patiënt vergoedt en zelfs een schadevergoeding kan vragen opzichtens de verzekeraar wegens het onvoldoende aanbod.

Optredende als adviesorgaan:

Het Fonds kan ook als een adviesorgaan optreden.

Het volstaat dan dat de patiënt zich wendt tot het Fonds waarbij het Fonds dan alle noodzakelijke documenten en informatie kan opvragen en zelfs beroep kan doen op deskundigen om een advies te verlenen aangaande de tussenkomst of aansprakelijkheid van de zorgverlener zelf.

Het voordeel van het Fonds is dat men geen kosten aan een deskundige moet uitgeven aangezien het Fonds zelf met een deskundige werkt. Nadien kan men dan op basis van dit advies een aanvraag indienen bij het Fonds tot vergoeding of kan men dit advies als een begin van bewijs gebruiken om vooralsnog een procedure voor de rechtbank op te starten.

Keuzesysteem:

Het twee- sporensysteem blijft ook bestaan, meer bepaald dat men of naar de rechtbank of naar het Fonds voor medische ongevallen kan gaan.

Echter wordt ten gevolge van de aanvraag die men indient bij het Fonds, een burgerlijke rechtsvordering geschorst van rechtswege totdat er uitspraak is gedaan door het Fonds zelf.

De schorsing blijft dan duren tot de dag volgend op de dag waarop men een definitief voorstel tot schadevergoeding aanvaardt of weigert, waarin een advies wordt verleend dat de voorwaarden niet vervuld zijn voor het Fonds of dat men zelf een einde maakt aan de procedure voor het Fonds. Vanaf dat ogenblik kan men een procedure voor de rechtbank verder zetten.

Op welke gevallen van toepassing in tijd:

Deze wet, en aldus de toegang tot het Fonds is van toepassing op schade of schadegevallen veroorzaakt door een feit dat dateert van na de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad, zijnde op 2 april 2010.

Voor verdere vragen of inlichtingen kunt U bij ons kantoor terecht om u te begeleiden bij het formuleren van een aanvraag tot schadevergoeding.


Kurt SMETS
Advocaat