BVBA starter of S-BVBA vertrouwt u het wel?

Sedert 01.06.2010 kunnen natuurlijke personen een S-BVBA oprichten.

Het invoeren van deze nieuwe vennootschapsvorm werd door de wetgever noodzakelijk geacht om jonge ondernemers ertoe aan te zetten een eigen onderneming op te richten met zo weinig mogelijk kosten.

De wetgever voert eveneens een mechanisme in ter bescherming van de jonge ondernemer en diens belangen.

De eerste analyses en besprekingen van deze wet trekken het nut van deze nieuwe vennootschapsvorm in twijfel.

Als U toch interesse betoont voor deze nieuwe vennootschapsvorm dan moet U zeker het volgende weten :

- de S-BVBA is alleen voorbehouden voor natuurlijke personen;
- alle documenten uitgaande van de S-BVBA moeten de vermelding "starter" bevatten;
- het maatschappelijk kapitaal van de S-BVBA mag liggen tussen 1 EUR en 18.550 EUR;
- de S-BVBA moet een financieel plan voorleggen dat opgesteld is op grond van de financiële behoefte van de vennootschap;
- het financieel plan moet beantwoorden aan de criteria opgesomd in het K.B. van 27.05.2010 (B.S. 31.05.2010);
- het opstellen van een financieel plan is niet goedkoop en het moet voorgelegd worden aan de notaris die het moet bewaren;
- vermits er in een financieel plan is voorzien wordt ook de oprichtersaansprakelijkheid in de nieuwe wet geregeld;
- de aandelen van een S-BVBA mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen aan een rechtspersoon;
- het bestuur van de S-BVBA kan enkel door natuurlijke personen worden waargenomen (zaakvoerders);
De natuurlijke persoon-zaakvoerder moet niet noodzakelijk een vennoot van de S-BVBA zijn;
- de algemene vergadering is verplicht om jaarlijks een bedrag van tenminste ¼° van de nettowinst in te houden voor de vorming van een reservefonds en dit zo lang men het bedrag heeft bereikt van het verschil tussen 18.550 EUR en het bedrag van het geplaatste kapitaal.
Deze laatste wettelijke bepaling houdt dus de verplichting in tot reservering van ¼° van de jaarlijkse nettowinst tot de som van het geplaatste kapitaal en het bedrag van het reservefonds 18.550 EUR heeft bereikt of de vennootschap wordt omgevormd naar een volwaardige BVBA.

Als U het voorgaande hebt gelezen is het zeer de vraag of deze nieuwe vennootschapsvorm veel succes zal kennen.

Zullen banken wel bereid zijn krediet te verlenen aan ondergekapitaliseerde vennootschappen?

De banken en financierders zullen alleszins naar persoonlijke en/of zakelijke zekerheden vragen waardoor het nut van een S-BVBA in vraag kan worden gesteld.

Zullen kandidaat-leveranciers in de rij gaan staan om aan een starter-BVBA te leveren en de gebruikelijke betalingsfaciliteiten toe te staan?

Ik denk dat de handelswereld niet zit te wachten op deze innovatie.

Wilt U toch meer informatie en hebt U vragen over de S-BVBA, staat onze afdeling handels- en economisch recht klaar om U nader te informeren.


Arne VAN DER GRAESEN
Advocaat-vennoot