Oplossing voor carpoolen

Tot voorheen was er discussie of je bij carpoolen, al dan niet over een medische keuring diende te beschikken vermits je aan personenvervoer deed.

Sommige juristen meenden van wel, hetgeen correct was volgens de letter van de wet!

Ingevolge een wijziging in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs is het medisch onderzoek voor houders van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie A, B of B+E, niet langer meer vereist voor :

- het vervoer van personeel georganiseerd en uitgebaat door een werkgever met eigen, gehuurd of in leasing genomen materieel en op eigen verantwoordelijkheid;

- het vervoer georganiseerd en uitgebaat door fysieke of rechtspersonen ten behoeve van hun cliënteel;

- vervoerdiensten georganiseerd ten behoeve van hospitalen, klinieken (*), rust-, verzorgings- en hersteltehuizen, inrichtingen voor gerechtelijke plaatsing van minderjarigen en medisch-pedagogische instellingen.

Uitzondering: het medisch onderzoek blijft wèl vereist voor het vervoer van personen met ambulances.

Deze wijziging treedt in werking op 15 november 2008.

In het kort gezegd betekent dit dat je voortaan tijdens de werkuren of het woon-werkverkeer collega's en cliënteel mag vervoeren in een bedrijfswagen zonder dat je hiervoor nog een specifiek medisch onderzoek moet ondergaan.

De afschaffing van dit medisch onderzoek maakt een einde aan een vaak voorkomende bron van discussies en moet tevens het carpoolen bevorderen.

De algemene minimum normen inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig blijven uiteraard ten allen tijde van toepassing.

* Wettelijke basis : koninklijk besluit van 31 oktober 2008 (B.S. 10 november 2008).
* Aangepast artikel : art. 43, KB van 23 maart 1998 (vanaf 15 november 2008)


Kurt Smets
Advocaat