Nieuwe reglementering vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs

1.

Door de steeds toenemende groei van het zwaar vervoer op de Europese wegen en de grote impact ervan op de algemene verkeersveiligheid heeft Europa maatregelen genomen om de opleiding van bus- en vrachtwagenbestuurders te laten voldoen aan een gemeenschappelijk minimumniveau.

De Regering wil de kwaliteit van de bestuurders in het beroepsgoederen- en personenvervoer over de weg garanderen door examens in te lassen inzake basiskwalificatie (toegang tot het beroep) en een systeem van nascholing tijdens de uitoefening van het beroep.

Het besturen van voertuigen van de groepen C en D op basis van een rijbewijs voldoet immers niet langer meer aan de eisen van de transportsector.

Bovendien wil men hiermee ook de oneerlijke concurrentie binnen de sector aanpakken.

Er wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van elke lidstaat en laat een hele reeks keuzemogelijkheden toe. De lidstaten kunnen zelf uitmaken welke mogelijkheden het best beantwoorden aan hun specifieke situatie.


2.

Vanaf 10 september 2008 moeten bestuurders van voertuigen van groep D (= D, DE, D1 en D1E) voldoen aan de nieuwe reglementering inzake vakbekwaamheid indien ze beroepsvervoer doen.

Vanaf 10 september 2009 gelden dezelfde vereisten voor bestuurders van voertuigen van groep C (= C, CE, C1 en C1E).

De verplichtingen inzake vakbekwaamheid gelden voor alle bestuurders die binnen de Europese Unie professioneel vervoer verrichten. Ook de onderdanen van derde landen die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie zijn onderworpen.


3.

De vereiste vakbekwaamheid is NIET van toepassing op bestuurders:
- van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
- van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
- van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
- van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
- van voertuigen of combinaties van voertuigen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 7,5 ton die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.


4.

Vrijgesteld van de verplichting tot het behalen van een getuigschrift van basiskwalificatie zijn bestuurders die :
- houder zijn van een getuigschrift van basiskwalificatie dat werd behaald in een andere Lidstaat van de Europese Unie;
- houder zijn of zijn geweest van een rijbewijs van groep C, mits dat uiterlijk op 9 september 2009 is afgegeven of van een rijbewijs van groep D, mits dat uiterlijk op 9 september 2008 is afgegeven.


5.

Zijn tijdelijk vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid :
- tot 10 september 2016, de bestuurders die houder zijn of zijn geweest van een rijbewijs van groep C, mits dat uiterlijk op 9 september 2009 is afgegeven;
- tot 10 september 2015, de bestuurders die houder zijn of zijn geweest van een rijbewijs van groep D, mits dat uiterlijk op 9 september 2008 is afgegeven.

Na het verstrijken van deze termijn dienen zij dus te voldoen aan de vakbekwaamheid, doch enkel door het volgen van de nascholing. Ze zijn vrijgesteld van de examens voor de basiskwalificatie.

Vakbekwaam zijn de bestuurders van de groepen C en D die geslaagd zijn voor het examen basiskwalificatie, voor het gecombineerd examen of voor het aanvullend examen (uitgezonderd indien vrijgesteld) en die voldoen aan de bepalingen betreffende de nascholing.

Er is geen voorafgaande scholing verplicht.


6.

De nascholing houdt in dat de bestuurder lessen volgt in een erkend opleidingscentrum. Per nascholingsmodule van ten minste zeven uur worden een getuigschrift van nascholing en zeven kredietpunten afgeleverd.

Er zijn GEEN vrijstellingen voorzien voor deze nascholing.


7.

De vakbekwaamheid wordt, na voorlegging van een getuigschrift van basiskwalificatie, aangeduid door een communautaire code 95, gevolgd door de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid en opgenomen op :
- het rijbewijs, achter de rijbewijscategorie waarvoor de vakbekwaamheid geldig is;
- het bestuurdersattest voor personen die goederenvervoer verrichten en die geen houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs;
- het daartoe bestemde certificaat voor de personen die personenvervoer verrichten en die geen Belgisch of Europees rijbewijs bezitten.


8.

Het bewijs van vakbekwaamheid is vijf jaar geldig.

Het kan telkens verlengd worden met vijf jaar indien de bestuurder kan aantonen dat hij 35 kredietpunten heeft verzameld binnen een periode van vijf jaar.

Op het ogenblik van de verlenging worden 35 kredietpunten in mindering gebracht op het kredietpuntensaldo.


9.

Er bestaan vier types van examens:
Gewoon examen rijbewijs (volgens KB 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs)
Examen basiskwalificatie
Gecombineerd examen (= examen rijbewijs + basiskwalificatie)
Aanvullend examen (= overgang van groep C naar groep D of omgekeerd)

Dit alles dient ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid zal verbeteren en vooral wat betreft de ongevallen met beroepschauffeurs.Kurt Smets
Advocaat