Een Europees betalingsbevel

Op 12 december 2008 trad in alle EU-lidstaten, behalve Denemarken, de Europese verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure in werking.

Het betreft een nieuwe uniforme gerechtelijke procedure voor de invordering van niet betwiste schuldvorderingen met een grensoverschrijdend karakter.

De procedure kan zowel toegepast worden in burgerlijke zaken als in handelszaken die gekenmerkt worden door een grensoverschrijdend karakter. Slechts een aantal materies zijn van de toepassing uitgesloten. Een "grensoverschrijdende zaak" is een geschil waarin ten minste één van de partijen haar woonplaats of haar gewone verblijfplaats heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat van het aangezochte gerecht.

Overeenkomstig de bepalingen van de verordening verloopt de "betalingsbevelprocedure" volledig schriftelijk met gebruik van standaardformulieren en kan ze worden samengevat als volgt:

- De eisende partij dient zijn verzoek in. In dit verzoek wordt de vordering gespecificeerd en worden de gronden waarop men zich baseert aangehaald. Het bijbrengen van overtuigingsstukken is niet vereist.

- Op verzoek van de eisende partij neemt de rechtbank vervolgens binnen de dertig dagen een eenzijdige beslissing over de betrokken vordering, d.i. zonder dat de verwerende partij vooraf de mogelijkheid tot verweer krijgt.

- De rechtbank kan de vordering afwijzen, bijkomende informatie vragen aan de eisende partij of de vordering geheel of gedeeltelijk toekennen.

- Wanneer de rechtbank de vordering toekent, wordt een Europees betalingsbevel uitgevaardigd. Deze beslissing wordt aan de verweerder betekend met het bevel binnen een bepaalde termijn ofwel het bevel na te komen door te betalen, ofwel de vordering te betwisten door binnen de dertig dagen verzet aan te tekenen.

- Wanneer de verwerende partij op geen van hoger vermelde manieren reageert, wordt het bevel tot betaling uitvoerbaar in alle andere EU-lidstaten, behalve Denemarken, zonder dat er een aparte uitvoerbaarverklaring nodig is.

- Alleen wanneer er tijdig verzet aangetekend wordt, wordt de procedure voor de bevoegde rechtbank voortgezet.

Uit het hoger vermelde blijkt dat men in de praktijk aldus op een veel snellere manier betaling zou moeten kunnen bekomen dan voorheen het geval was. Niet enkel kon de gemeenrechtelijke procedure voor de rechtbank meer tijd in beslag nemen, maar hiernaast was het voor de erkenning en tenuitvoerlegging van een vonnis in het buitenland voorheen immers nodig om een aparte exequaturprocedure te doorlopen.

In de Europese verordening werd gesteld dat de lidstaten de Europese Commissie dienden te informeren omtrent de concrete toepassing van de Europese richtlijn in hun land. België heeft in navolging hiervan laten weten dat de vrederechter, de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel en de arbeidsrechtbank, binnen de perken van hun materiële en territoriale bevoegdheid, bevoegd zijn om een Europees betalingsbevel af te leveren.

De concrete toepassing van de procedure dient in België evenwel nog geïmplementeerd te worden in een wet. Het dossier is momenteel in behandeling bij de Kamer. Wij volgen de verdere werkzaamheden van het parlement op en staan vanzelfsprekend steeds ter uwer beschikking indien u vragen heeft met betrekking tot deze nieuwe procedure. Het belang van een verwijzing in uw algemene voorwaarden naar de toepasselijkheid van het Belgisch recht moge in dit kader evenwel reeds duidelijk zijn.Katleen LEMMENS,
Advocaat