Een duidelijk fiscaal statuut voor de kunstenaar, schrijver, ... ?

Bij wet van 16 juli 2008 (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 30 juli 2008) werd het belastingsstelsel van de auteursrechten ingrijpend gewijzigd.

De inkomsten uit auteursrechten worden voortaan ondergebracht onder de roerende inkomsten en zullen, vanaf het aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008) worden belast aan een forfait van 15%.

Meer concreet zullen deze auteursrechten onderworpen worden aan een bevrijdende roerende voorheffing van 15% op de eerste (geïndexeerde) schijf van 50.000,00 EUR, na aftrek van de forfaitaire kosten.

Het kostenforfait zal 50% bedragen voor de eerste inkomstenschijf van 10.000,00 EUR aan auteursrechten, 25% voor de schijf van 10.000,00 tot 20.000,00 EUR. Boven dat bedrag zal er geen forfaitaire kostenaftrek worden toegepast.

Indien de inkomsten het plafond van 50.000,00 EUR te boven gaan, zal het deel erboven als een beroepsinkomen worden belast en dus aan de normale tarieven van de personenbelasting worden onderworpen.

Ingeval een kunstenaar echter auteursrechten ontvangt uit verschillende bronnen en bedraagt het inkomen uit elk van die bronnen apart minder dan 50.000,00 EUR, maar uit alle bronnen samen meer dan 50.000,00 EUR, dan moet het gedeelte daaarboven in de belastingaangifte worden opgenomen en als beroepsinkomsten worden belast.

De nieuwe regeling zal van toepassing zijn op de "cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten", op de "wettelijke en verplichte licenties" en op "dezelfde rechten en licenties vermeld in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht".

De kunstenaar / auteur beschikt op die manier eindelijk over een coherent fiscaal statuut. De toekomst zal echter uitwijzen of dit fiscaal statuut eenvormig gehanteerd zal worden, gezien er tot nu toe nog geen eenduidig standpunt bestaat omtrent de invulling van de 'auteursrechten'.

Hilde TIELENS
Advocaat