Registratie van huurovereenkomsten

Door de Programmawet van 27.12.2006 worden er wijzigingen aangebracht aan het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, van het Wetboek der Zegelrechter, van het Wetboek der Successierechten en van het Wetboek der met het Zegel gelijkgestelde Taksen.

Ingevolge deze bepalingen ontstond er een onderscheid tussen twee types van huurovereenkomsten, te weten de huurovereenkomsten die uitsluitend bestemd zijn tot de huisvesting van een gezin of van één persoon, en de andere huurovereenkomsten waarvoor verschillende stelsels gelden op het vlak van de registratieverplichting, de registratietermijn en de registratiekosten.

In het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27.5.2008 vestigt men de aandacht op het gegeven dat voor het eerste type van huurovereenkomst er een registratietermijn van twee maanden geldt en dat deze registratie kosteloos is.

Voor het tweede type van huurovereenkomsten geldt een registratietermijn van vie maanden en is de registratieverplichting ten laste van de contractpartijen.

Het te heffen registratierecht is onderhevig aan een evenredig recht.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever de bedoeling heeft gehad het aantal ter registratie aangeboden huurcontracten te verhogen en aldus aan de huurders een betere bescherming te bieden.

Immers het vervullen van de registratieverplichting geeft aan het huurcontract een vaste datum.
Van die vaste datum af is de huurder beschermd tegen uitzetting wanneer de verhuurder het gehuurde goed verkoopt aan een derde.

De verplichting om een huurcontract te registreren wordt zowel aan de verhuurder als aan de huurder opgelegd.

In de praktijk blijkt dat de huurders vaak niet op de hoogte te zijn van deze fiscale verplichting, noch van het er voor hen uit voortspruitende voordeel op het vlak van bescherming tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar bij verkoop van de woning.

Daarom heeft de regering besloten dat, althans wat de uitsluitend tot huisvesting gebruikte onroerende goederen betreft, de verplichting tot registratie alleen op de verhuurder wordt gelegd.
Arne VAN DER GRAESEN,
Advocaat-Vennoot