Regres tegen minderjarigen beperkt.

Vanaf 01.11.2006 (via Koninklijk Besluit van 3 oktober 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 oktober 2006) is het verhaalsrecht (regres) van de familiale verzekeraar beperkt wordt wanneer een minderjarige opzettelijk schade aan iemand heeft toegebracht.

De beperking wordt vastgelegd op 31.000 EUR.


Wanneer een minderjarige opzettelijke schade heeft veroorzaakt, zijn er meestal geen problemen wat betreft de dekking van de schade. De minderjarige wordt tot zijn 16 jaar meestal gedekt door de familiale verzekering van de ouders.

Vele verzekeringsmaatschappijen dekken het opzet van minderjarige kinderen tot de leeftijd van 16 jaar. Boven 16 jaar wordt het kind zelf niet meer gedekt maar wel de ouders die voor hem aansprakelijk zijn. Roekeloos gedrag of een grove fout vanwege minderjarigen is alleen voor de dekking van de familiale verzekering uitgesloten wanneer de daad of grove fout van de minderjarige uitdrukkelijk als zodanig in de polis vermeld staat als zijnde van de dekking uitgesloten.

In alle andere gevallen kan men via de aansprakelijkheids - verzekering van de ouders vergoeding ontvangen voor de opgelopen schade.

Men moet dus de uitsluitingsgronden in de polis nakijken. In dit geval is echter indien de minderjarige aldus wordt uitgesloten, de dekking van de ouders wel degelijk nog aanwezig, die aansprakelijk zijn. Dit wordt ook geregeld in artikel 1384 lid 2 B.W.

De roekeloze daad of de grove fout van de minderjarige kan immers de ouders niet persoonlijk toegerekend worden.

In het vroegere artikel 41 van de Wet op de Landsverzekeringsovereenkomst las men dat de verzekeraar een regresvordering had opzichtens de ouders en de minderjarige ingeval van kwaad opzet van de minderjarige. Dit kon er dus voor zorgen dat ten gevolge van jeugdzonden, die gepleegd werden op het ogenblik dat men de jaren van verstand nog niet bereikt had, de ouders en de minderjarige geru?neerd werden.

Er zijn diverse voorbeelden, o.a. brandstichting in scholen, toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen, het leggen van betonblokken op treinsporen.
Om deze gevolgen te beperken heeft de wetgever ingegrepen en werd artikel 41 van de bovenvermelde wet aangepast. In het nieuwe artikel 41 van de Wet op de Landsverzekeringsovereenkomst staat nu te lezen dat de Koning, ingeval van kwaad opzet door minderjarigen, het recht van verhaal (regresrecht) van de familiale verzekeraar kan beperken.

Het verhaal van de verzekeraar tegen de verzekerde (en) wordt beperkt tot de netto-uitgaven van de verzekeraar. Als deze niet meer dan 11.000 EUR bedragen, kan de verzekeraar zijn recht volledig uitoefenen. Zijn de netto-uitgaven hoger dan 11.000 EUR, is er een maximumbedrag van 31.000 EUR.

De verzekeraar kan het bedrag boven 11.000 EUR verhogen met maximum de helft van het gedeelte dat dit bedrag overschrijdt. Het totaal van 31.000 EUR mag aldus niet worden overschreden.


Kurt Smets
advocaat