Moet ik, als bestuurder de belastingen van de vennootschap uit eigen zak betalen?

De vennootschap waar ik bestuurder ben heeft belastingschulden, en de fiscus legt beslag op mijn woning. Kan dit? Moet ik nu opdraaien voor de schulden van de vennootschap?

Nieuwe wet

Bestuurders worden meer en meer geviseerd door de overheid.

Sedert 28 juli 2006 kan u in bepaalde gevallen als bestuurder zelf opdraaien voor de niet betaalde bedrijfsvoorheffing, BTW, of RSZ-schulden van de vennootschap.

Waarom ik en niet de vennootschap?

De regering voert al jaren een hopeloze strijd tegen fiscale en sociale fraude. Met deze nieuwe wetgeving haalt de regering het grote geschut boven.

De redenering is dat wanneer bestuurders zelf uit eigen zak de achterstallen moeten betalen, ze er wel voor zullen zorgen dat de vennootschap alles netjes betaalt.

Ben ik dan altijd de klos bij een achterstal?

Neen, zover is de regering nu ook niet gegaan.

Voor achterstallen van bedrijfsvoorheffing en BTW maakt de wet een onderscheid: de herhaalde niet-betaling en de gewone niet-betaling.

Herhaalde niet-betaling

Wanneer er binnen een periode van 1 jaar drie vervallen maandelijkse termijnen niet werden betaald is er sprake van herhaalde niet-betaling. Als de vennootschap niet maandelijks maar trimestrieel moet betalen is er herhaalde niet-betaling wanneer twee vervallen termijnen niet zijn betaald.
In dat geval wordt de niet-betaling vermoed een bestuursfout te zijn en kan u niet onder de aansprakelijkheid uit, tenzij u zelf bewijst dat u geen fout heeft begaan.

De enige uitzondering hierop is wanneer de de niet-betaling het gevolg is van een faillissement, een gerechtelijk akkoord of een gerechtelijke ontbinding van de vennootschap. In dat geval zal de fiscus moeten aantonen dat u een fout heeft begaan.

Gewone niet-betaling

Wanneer het achterstal minder is dan drie maandelijkse of twee trimestriele termijnen binnen een periode van 1 jaar, kan u ook aansprakelijk gesteld worden.

In dit geval moet de fiscus aantonen dat u een fout heeft begaan in het bestuur van de vennootschap.


Voor achterstallen van de RSZ kan u enkel aansprakelijk gesteld worden bij een faillissement vanaf 1 september 2006.

Hiervoor moet de fiscus aantonen dat u een grove fout heeft begaan die aan de basis ligt van het faillissement, of dat ??n van de bestuurders in de 5 jaar voor het faillissement betrokken is geweest in twee eerdere faillissementen of vereffeningen met RSZ-schulden.

Kan ik daar dan echt niet onderuit?

Neen.

Tenzij u bij de gewone niet-betaling geen fout heeft begaan of u bij de herhaalde niet-betaling kan bewijzen dat u geen fout heeft begaan kan u er niet onderuit.


Wat is dan zo een fout?

Een fout in het bestuur van de vennootschap is vrij ruim omschreven.

Het overtreden van een wet is in ieder geval een fout. Maar ook een onzorgvuldigheid kan een fout zijn wanneer een normaal zorgvuldig bestuurder, in dezelfde situatie, deze onzorgvuldigheid niet zou begaan hebben.

Voorbeelden van fouten zijn onder andere het verborgen houden in de boekhouding van niet-betaling van bedrijfsvoorheffing, het achterhouden van inkomsten zodat de vennootschap hierop geen BTW betaalt en het bewust niet betalen van fiscale schulden om de gelden op een andere manier te kunnen aanwenden zodat het niet-betalen een financieringsmiddel wordt.

Hoe bewijzen dat ik geen fout heb begaan?

Dit is nog een groot vraagteken.

Er is nog geen rechtspraak over hoe het vermoeden van schuld bij herhaalde niet-betaling kan weerlegd worden.

Vermoedelijk kan u er onderuit geraken door de reden van het achterstal aan te tonen als hieruit blijkt dat u geen fout hebt aan deze reden.

Wat met de andere bestuurders?

De fiscus zal in eerste instantie de bestuurders die zich met het dagelijks bestuur bezighouden aanspreken. Maar ook de andere bestuurders kunnen aangesproken worden indien zij een fout hebben begaan die heeft bijgedragen tot het achterstal.

Belangrijk is dat u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk bent. Ook al zijn er nog andere bestuurders, toch kan u voor het geheel moeten opdraaien. Achteraf kan u dan eventueel de andere bestuurders nog aanspreken als deze fouten hebben begaan.

En wanneer moet ik dan betalen?

De fiscus kan niet zomaar onmiddellijk bij u betaling komen vragen.

U moet pas betalen wanneer u door een Rechtbank bent veroordeeld. En v??r de fiscus een vordering bij een Rechtbank kan instellen moeten zij u met een aangetekende brief uitnodigen de nodige maatregelen te treffen om de achterstallen aan te zuiveren of aan te tonen dat het achterstal niet aan uw fout te wijten is. Pas ??n maand na deze aangetekende brief kan de fiscus een procedure beginnen.

OPGELET
De fiscus kan wel al binnen deze termijn bewarend beslag op uw eigendommen laten leggen.


Conclusie


U zorgt er als bestuurder best voor dat alle fiscale schulden en RSZ-bijdragen stipt worden betaald. Wij raden u zelfs aan om de betalingen met de raad van bestuur op te volgen, zodat u als bestuurder zeker weet dat alle verschuldigde bedragen ook effectief werden gestort.Christoph BIELEN
Advocaat