Arbeidsrechtelijke tips

1. De formule Claeys na het nieuwe indexcijfer.

Vele bedrijfsleiders berekenen zelf de in acht te nemen opzeggingstermijn voor bedienden aan de hand van de formule Claeys. In deze formule moet het bekomen loon ge?ndexeerd worden.

Sedert januari 2006 is een nieuw indexcijfer der consumptieprijzen van toepassing door de index van december 2004 op 100 te stellen. De beide indexcijfers, zowel op basis van 1996 als op basis van 2004 kunnen gebruikt blijven worden, voor zover voor de index van de maand, voorafgaand aan het ontslag, dezelfde basis wordt gehanteerd.

Om het indexcijfer, basis 1996, om te zetten naar het indexcijfer basis 2004, moet het indexcijfer 1996 vermenigvuldigd worden met 0,8701.

Wij herhalen hier nogmaals dat het toepasselijke indexcijfer het indexcijfer der consumptieprijzen is, en niet het gezondheidsindexcijfer.


2. Inlichtingen aan de RVA.


Sedert langere tijd kennen wij het systeem dat de RVA aan een om dringende redenen ontslagen werknemer toch voorschotten op werkloosheidsvergoeding uitkeert in zoverre deze werknemer zich ertoe verbindt zijn ontslag om dringende redenen aan te vechten bij de Arbeidsrechtbank en in zoverre hij alsdan een verklaring ondertekend dat in geval van het bekomen van een opzeggingsvergoeding lastens de werkgever, de door de RVA uitbetaalde bedragen worden terugbetaald.

Van dergelijke overeenkomst wordt de kwestieuze werkgever door de RVA steeds in kennis gesteld met de uitdrukkelijke oproep om in geval van veroordeling eerst de aan de RVA toekomende bedragen af te houden en aan de RVA door te storten, op straffe van deze bedragen achteraf nogmaals te moeten betalen.

Wij hebben recentelijk vastgesteld dat de RVA nu ook brieven aan de werkgevers richt met de vraag om verduidelijking te bekomen over de feiten die aanleiding geweest zijn voor het ontslag tot dringende reden.

Wij adviseren om op dergelijke brieven als zodanig niet in te gaan en te volstaan met te verwijzen naar de aan de werknemer betekende brief waarin immers krachtens de wettelijke verplichtingen de redenen van het ontslag omstandig zijn toegelicht. Deze brief kan de RVA rechtstreeks bij de betrokken werknemer opvragen, zodat de werkgever ook niet het risico loopt een inbreuk te plegen op de privacy van de werknemer die hij ontslagen heeft.


Karel CAERS
Vennoot