Mijn facturen worden altijd betaald

Wij hadden van een onderneming de opdracht gekregen om de door hun gebruikte algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden te actualiseren.

Het bedrijf werd regelmatig geconfronteerd met min of meer fictieve klachten op de door haar gedane leveringen.

Meestal gebruikte de koper dit smoesje om aan zijn betalingsverplichting te ontsnappen of zijn betaling uit te stellen.

Wij lieten de volgende clausule opnemen in de factuurvoorwaarden :

?Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen te verdagen of uit te stellen.?

Het was nu wachten op een gelegenheid om te toetsen of deze clausule door de rechtbanken in een geschil tussen handelaars zou aanvaard worden.

Het probleem werd voorgelegd aan de eerste kamer van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.

Onze klant leverde sedert jaren regelmatig goederen aan bedrijf X.

Plots merkte onze klant dat een hele reeks facturen onbetaald bleven.

Bedrijf X werd in gebreke gesteld en er werd gedreigd met een invorderingsprocedure.

Op deze ingebrekestelling reageerde bedrijf X dat de laatste leveringen behept waren met een verborgen gebrek waardoor het een schade leed die quasi even groot was aan de openstaande bedragen.

Om de verborgen gebreken te doen vaststellen en zijn schade te bepalen dagvaardde bedrijf X onze cli?nt in aanstelling van een gerechtsdeskundige.

Wij gingen over tot dagvaarding van bedrijf X in onmiddellijke betaling van de verschuldigde bedragen en verwezen hierbij naar de speciale clausule van de factuurvoorwaarden.

De advocaat van bedrijf X bepleitte met man en macht dat de rechtbank geen veroordeling kon uitspreken vermits de gerechtsdeskundige zijn verslag niet had be?indigd en hij de door bedrijf X geleden schade (waarvan de omvang niet vast stond) wenste te compenseren met de vervallen factuurbedragen.

Op 23.11.2005 oordeelde de Rechtbank van Koophandel te Hasselt als volgt :

"Partijen kunnen in een wederkerig contract de volgorde van hun prestaties bepalen in hun algemene voorwaarden.
Die bepaling (de clausule die wij hadden laten opnemen in de factuurvoorwaarden van onze cliƫnt) kan enkel betekenen dat in alle geval de koopprijs moet worden (vooruit) betaald en dat een (verborgen) gebrek de koper niet het recht geeft de betaling van de koopprijs op te schorten."


De clausule wordt dus door de rechtbank aanvaard.

De clausule is eenvoudig maar het impact is groot.

Slechte betalers die een smoesje zoeken en klachten formuleren over het geleverde om aan betaling te ontsnappen worden een halt toegeroepen.

Misschien dan toch uw factuurvoorwaarden laten actualiseren?

Ons kantoor staat ter beschikking om uw vragen hierover te beantwoorden.

Aarzel niet en contacteer ons.Arne VAN DER GRAESEN,
Advocaat-vennoot