Aangekondigde nieuwe tarieven overtredingen.

Uit de vergelijking van de voortschrijdende jaartotalen blijkt een constante daling van de ongevallen. Aangezien het hoofddoel een daling van het aantal ongevallen is, moet dit zich ook vertalen in een logische indeling van de verschillende verkeersovertredingen. Hoe groter de kans op het veroorzaken van gevaar op de weg, hoe zwaarder de bestraffing moet zijn. Dit is een logische indeling van overtredingen volgens het veroorzaken van risico van verkeersonveiligheid. Ook de invoering van progressieve boetes voor snelheidsovertredingen is een logische aanpassing.

In de toekomst wordt dus niet meer gesproken over gewone en zware overtredingen maar over overtredingen van de 1ste, 2de, 3de of 4de graad.

Overtredingen van de 4de graad leiden onvermijdelijk tot een ongevalrisico.
Overtredingen van de 3de graad leiden rechtstreeks tot een ongevalrisico.
Overtredingen van de 2de graad leiden onrechtstreeks tot een ongevalrisico.

 >0-10>10-15>15-20>20-25>25-30>30-35>35-40>40-45
Zone 305060 - 70 - 80 - 90 - 100110 - 120 - 130 - 140 - 150160 - 170 - 180 - 190 - 200Rechtbank
BiBBK5055 - 60 - 65 - 70 - 7585 - 95 - 105 - 115 - 125135 - 145 - 155 - 165 - 175185 - 195 - 205 - 215 - 225Rechtbank
BuBBK5055 - 60 - 65 - 70 - 7580 - 85 - 90 - 95 - 100105 - 110 - 115 - 120 - 125135 - 145 - 155 - 165 - 175185 - 195 - 205 - 215 - 225235 - 245 - 255 - 265 - 275Rechtbank

* Bij het samenstellen van bovenstaande tabel werd er nog geen rekening gehouden met de tolerantiemarge
* Zone 30 (incl. (woon)erven en schoolomgevingen)
* BiBBK = binnen bebouwde kom
* BuBBK = buiten bebouwde kom (andere wegen)


1. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen wegen die liggen in zones 30, (woon)erven en schoolomgevingen, binnen de bebouwde kommen en buiten de bebouwde kommen.
2. Voor snelheidsovertredingen tot en met 10 km/u te snel wijzigt er niets (50 euro).
3. Bij snelheidsoverschrijdingen met meer dan 10 km/u wordt per snelheid een bepaald tarief vastgelegd. Men stapt dus af van het werken met grote vorken zoals we tot nu toe kenden in Belgiƫ.
4. Behalve op wegen die liggen in zones 30, (woon)erven en schoolomgevingen worden de minder zware snelheidsovertredingen (+10 km te snel) goedkoper. Op die manier wordt de huidige kloof tussen ?50 (10km/u te snel) en ?150 (11 km/u te snel) opgevuld. Een kleine verstrooidheid heeft veel minder zware gevolgen dan met de huidige tarifering.
5. De zwaardere snelheidsovertredingen worden duurder. We kennen dus stellen : hoe sneller men rijdt, hoe duurder het wordt. We zien dat zeer hoge snelheden zwaarder worden aangepakt. Op die manier geeft men een duidelijk signaal dat snel rijden echt niet meer kan.
6. Snelheidsovertredingen op wegen die liggen in zones 30, (woon)erven en schoolomgevingen worden schijnbaar goedkoper. De oorzaak hiervan moeten we zoeken in het feit dat er op deze wegen momenteel geen zware overtredingen van de eerste graad bestaan. Van "50 gaat het momenteel immers onmiddellijk naar 175". Ook de grens waarop men overstapt naar de zwaarste categorie (rechtbank) wordt 5 km/u hoger gelegd.


De inwerkingtreding is voorzien op 1 oktober 2005, met uitzondering van de overtreding inzake het niet-handenvrij bellen achter het stuur. Deze zou ingaan op 31 maart 2006.

Tot zolang blijven de oude tarieven van kracht.

U las ook wel in de dagbladen van 21/06/2005 dat de Raad van State dewelke om een dringend advies werd gevraagd een aantal fundamentele bezwaren tegen de nieuwe wet heeft gemaakt. We zijn dus nog niet aan land.

Voor al uw vragen kunt u terecht op ons kantoor.

Kurt SMETS
Advocaat

Overzicht progressieve boetes voor snelheidsovertredingen

* Snelheid zal voortaan beboet worden per km/u dat er te snel wordt gereden;
* Voor de eerste 10 km/u die de bestuurder te snel rijdt, geldt een forfait van 50 euro;
* Vanaf 10 km/u te snel komt er telkens 5 euro bij voor elke bijkomende kilometer die de bestuurder te snel rijdt;
* In zones zoals de bebouwde kom en zone 30 is dit 10 euro voor elke bijkomende kilometer.


In de bebouwde kom, schoolomgeving, zone 30, erf of woonerf (= zones waar de snelheid beperkt is tot 20, 30 of 50 km/u).

* Minder dan 10 km/u te veel: 50 euro;
* Vanaf 10 km/u te veel: +10 euro voor elke bijkomende km/u te snel;
* Vanaf 30 km/u te veel: voor rechtbank: verval van recht tot sturen + rechterlijke geldboete + gerechtskosten.


Op de andere wegen:

* Minder dan 10 km/u te veel: 50 euro;
* Vanaf 10 km/u te veel: +5 euro voor elke bijkomende km/u te snel
* Vanaf 40 km/u te veel: voor rechtbank: verval van recht tot sturen + rechterlijke geldboete + gerechtskosten.


Intrekking van het rijbewijs

Het parket kan na het begaan van de overtreding het rijbewijs voor ten hoogste 15 dagen intrekken. Deze maatregel is een veiligheidsmaatregel. Ze is bedoeld voor zware overtreders. In de verkeerswet van 2003 was voorzien dat het parket het rijbewijs voor een maand kon intrekken en deze intrekking tot twee maal toe met nog eens een maand kon verlengen. Het arbitragehof heeft deze bepaling vorig jaar vernietigd omdat dit een strafmaatregel is, en dit dus niet door het parket zelf kan worden opgelegd.

Minister Landuyt voorziet nu dat via een zeer eenvoudige procedure het parket de verlenging van de intrekking kan vorderen bij de politierechter. Het parket kan, zoals nu het geval is, voor 15 dagen intrekken. Het is de politierechter die bij een snelle en effici?nte procedure moet beslissen of de intrekking kan verlengd worden. De overtreder en zijn advocaat krijgen hierbij steeds de kans gehoord te worden.

De voorziene inwerkingtreding is 1 oktober 2005, met uitzondering van de overtreding inzake het niet-handenvrij gsm-gebruik achter het stuur. Deze wijziging gaat in op 31 maart 2006, zodat autobestuurders zich tijdig kunnen voorzien van een handenvrije installatie.

Beknopte samenvatting

De overtredingen worden in de toekomst onderverdeeld in vier graden:

* 4e graad: onvermijdelijk risico op ongevallen
* 3e graad: rechtstreeks risico op ongevallen
* 2e graad: onrechtstreeks risico op ongevallen
* 1e graad: restcategorie


Snelheidsovertredingen progressief betraft

Voortaan zal de boete oplopen per kilometer dat er te snel gereden wordt.

Wij geven u in onderstaande tabel een overzicht van de nieuwe tarieven.