Het ondernemingsnummer

Vanaf 01.01.2005 dient het ondernemingsnummer op de uitgaande stukken van ondernemingen vermeld te worden.

Iedereen weet ondertussen wat het ondernemingsnummer is. Overeenkomstig artikel 13 van de Wet Kruispuntbankondernemingen dienen alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, uitgaande van de handels - en ambachtsondernemingen steeds de volgende gegevens te vermelden:

* Het ondernemingsnummer
* De domiciliëring en het nummer van tenminste 1 rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling, die geen gemeentelijke spaarkas is en waarop de wet van 22 maart 1993 op statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van toepassing is. Ook stukken die verzonden worden en uitgaan van de onderneming, zoals bijvoorbeeld een fax of e-mail, moeten eveneens het ondernemingsnummer, de domiciliëring en het rekeningnummer vermelden.


Hierbij is het belangrijk eveneens te wijzen op de bijzondere regel van het Wetboek van Vennootschappen.

Overeenkomstig artikel 78 van het Wetboek van Vennootschappen moeten alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, uitgaande van een BVBA, CVOA, CVBA, NV, COMM. VA en ESV de volgende gegevens vermelden:

* De naam van de vennootschap
* De rechtsvorm, voluit of afgekort
* De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap
* Het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer.
* De vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.


Bent u bijvoorbeeld voorheen als vennootschap ingeschreven in het handelsregister te Hasselt, dient u thans als vennootschap de vermelding aan te brengen "RPR Hasselt, gevolgd door het ondernemingsnummer". Op de niet-vermelding of niet correcte vermelding zijn er zowel in het Wetboek van Vennootschappen als in de Wet op de Kruispuntbank voor Ondernemingen sancties voorzien.

Wilt u over deze materie meer weten, kan u ons steeds in elk specifiek geval raadplegen.

Wij verwijzen eveneens naar het uitstekende artikel, geschreven door de heer Filip De Mulder, dewelke bedrijfsjurist is bij KBC Bank NV. Dit artikel is te raadplegen in het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap. (TRV 2004, blz. 291 e.v.)

Vergeet niet dat 01.01.2005 de datum is waarop alles in orde dient gebracht te zijn.


A. Van der Graesen
Advocaat