Tweemaal andermaal?

Hoe zit het met het erfrecht van uw kinderen indien u een tweede maal huwt?

Sedert de wet van 22 april 2003 kan de langstlevende echtgenoot afstand doen van het VOLLEDIG vruchtgebruik op de goederen van de eerststervende.

Of met andere woorden: u kan voortaan uw tweede echtgenoot of echtgenote onterven, zodat deze niet in concurrentie komt te staan met uw kinderen uit uw eerste huwelijk.

Men kan dus een lijn trekken achter het eerste huwelijk en met een nieuwe lei aan een tweede huwelijk beginnen.

Maar er is wel één belangrijke uitzondering: de langstlevende in tweede huwelijk behoudt wel het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad. Of dit verkregen werd tijdens het vorig huwelijk of in het tweede huwelijk, doet er niet toe.

Men kan dus wel verzaken aan het wettelijk geregelde vruchtgebruik op alle nadere goederen, zoals daar bijvoorbeeld zijn: de intresten op banktegoeden of effectenrekeningen, aandelen verworven in een familievennootschap dewelke eerder werd opgebouwd, opbrengsten uit andere onroerende goederen dan de gezinswoning, of goederen geschonken door de eerststervende waarop de langstlevende in principe ook nog een vruchtgebruik kan claimen.

Dergelijke verzaking kan geheel of ten dele gebeuren, eenzijdig of wederkerig.

Doch een en ander kan ook andersom geregeld worden. Zo kan men bijvoorbeeld altijd op de hogervernoemde verzaking van vruchtgebruik terugkomen en toch aan de langstlevende in tweede huwelijk het volledig vruchtgebruik op alle goederen laten.

Men kan bijvoorbeeld een testament maken waarbij de tweede echtgenoot zelfs de volledige eigendom binnen het beschikbaar deel bekomt.

Er valt dus heel wat te regelen, vooral voor begoede lieden, die ofwel hun kinderen uit het eerste huwelijk willen beschermen dan wel hun tweede echtgenoot willen bevoordelen. Zolang men maar van de gezinswoning en de huisraad afblijft.

Heeft u nog vragen? Wij zijn ter uwer beschikking.


Gerda COENEN