Hospitalisatieverzekering, interessant, doch opletten!

De kans op hospitalisatie is reëel. Gemiddeld een gezin op drie wordt jaarlijks met een opname in het ziekenhuis geconfronteerd. Naast de emoties betekent een hospitalisatie vaak een financi?le aderlating: de gemiddelde kostprijs per dag (na tussenkomst van het ziekenfonds) bedraagt ? 200-1000. Hospitalisatiekosten lopen vaak ook op tot tienduizenden Euros.

Hospitalisaties zijn duur. Het ziekenfonds betaalt niet alle kosten terug. Zo moet u bijvoorbeeld extra kosten voor een privé-kamer, medische erelonen van dokters, geneesmiddelen enz. zelf betalen. En de medische dienstverlening wordt steeds duurder. Het deel dat u zelf moet betalen, wordt alsmaar groter.

Een hospitalisatieverzekering is dan ook geen overbodige luxe.

Verblijft u één nacht of meer in het ziekenhuis, dan betaalt uw hospitalisatieverzekering alle kosten die het ziekenfonds niet terugbetaalt. Wordt u behandeld in een "één-dag-hospitaal" dan krijgt u altijd alle kosten terug, ongeacht of u in het hospitaal verblijft.

Niet alleen uw ziekenhuisverblijf is kosteloos, maar ook onderzoeken, behandelingen, geneesmiddelen, prothesen en orthopedische toestellen zijn gratis. Zelfs de ziekenwagen-kosten kan u grotendeels recupereren. Ziekte, ongeval of zelfs bevalling : het is allemaal verzekerd.

En het ziekenhuis, kraamkliniek, kamer en dokter : die kiest u volledig vrij.

U bent weer thuis, maar met de kosten is het nog niet afgelopen. U moet nog geneesmiddelen nemen of naar de kinesist gaan. Ook die kosten betaalt de verzekeraar tot 3 maanden na het ziekenhuisverblijf terug.

Een hospitalisatieverzekering nemen is eenvoudig. Als u jonger bent dan 65 jaar, vult u gewoon een verzekeringsvoorstel in en beantwoordt u enkele vragen. U kan uw contract jaarlijks opzeggen. De maatschappij kan uw contract niet beëindigen, hoe uw gezondheidstoestand ook evolueert.

De verschillende hospitalisatieverzekeringen variëren dikwijls per maatschappij, zodoende dat men zich best eerst informeert alvorens er één af te sluiten.

Maar let op ! Er is de vragenlijst die U moet invullen !

Indien de medische voorgeschiedenis gevraagd wordt, gaat u hiervoor best te rade gaan bij uw behandelende huisarts die uw medische voorgeschiedenis kent en u zal helpen bij het invullen van uw vragenlijst. Zorg er wel voor dat u alle gegevens, ook degene die uw huisarts misschien nog niet zou weten, meedeelt.

Dit is noodzakelijk om achteraf geen discussie met de verzekeraar te krijgen bij de uitbetalingen van de kosten.

De verzekeraar kan immers weigeren dekking te verlenen op basis van de voorgelegde medische verklaringen en de door de raadgevende geneesheer van de hospitalisatieverzekeraar uitgevoerde controle, wanneer hieruit blijkt dat U sinds een lange periode bijvoorbeeld ten laste zou geweest van een ziekenfonds of dat U al eerder voor een gelijkaardig medisch probleem werd gehospitaliseerd.

Bij het ondertekenen van het verzekeringscontract dient men alle gegevens kenbaar te maken die de verzekeraar nodig zou hebben ter beoordeling van het risico. Dit is vastgelegd in de artt. 5 e.v. van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Anderzijds is er een bijkomende bescherming voor de verzekerde zelf of andersgezegd een bijkomende verplichting voor de verzekeraar bij het sluiten van het contract.

De verzekerde moet volgens artikel 5 WlvO. en cassatierechtspraak immers enkel spontaan melding maken van de omstandigheden die hij redelijkerwijs moet beschouwen als relevant voor de beoordeling van het risico door de verzekeraar.

Als de verzekeraar een omstandigheid als belangrijk beschouwt, moet hij zelf het initiatief nemen om de nodige informatie in te winnen.

Dit heeft tot gevolg dat het toetredingsformulier zeer grondig dient te worden gelezen.

Wanneer een toetredingsformulier misleidend is opgesteld, hierbij bedoelend dat wanneer er enkel wordt gevraagd of men in goede gezondheid verkeert, geen enkele medische vragenlijst wordt voorgelegd, geen enkele medische vraag over de medische voorgeschiedenis wordt gesteld of verklaringen over voorgaande ziektes, én wanneer een doorlopende betalingsopdracht wordt gevraagd, kan dit worden beschouwd als de impliciete wilsuiting van de verzekeringsonderneming dat zij het risico aanvaardt zonder voorafgaande beoordeling zodat bijkomende informatie vanwege de verzekerde overbodig is.

Een dergelijk toetredingsformulier is geen vrijbrief voor de verzekeraar om bij een schadegeval de nietigheid van de verzekering in te roepen.

Dus wanneer men een dergelijke verzekering afsluit, die veel voordelen kan opleveren, moet men het toetredingsformulier goed lezen en de juiste gegevens verstrekken aan de verzekeraar met mogelijkerwijze de hulp van een behandelende arts.

Een verzekeraar zorgt best voor een duidelijk toetredingsformulier.

Een verwittigd man/vrouw is er twee waard!Kurt Smets,
advocaat