Tewerkstelling van niet-Belgen, na de arbeidskaart A en B, nu ook de arbeidskaart C.

Op 27 februari 2003 wijzigde de wetgever de voorwaarden om als buitenlandse werknemer in België tewerkgesteld te worden.

De belangrijkste nieuwigheid is de invoering van de arbeidskaart C.

Vroeger bestonden al de arbeidskaarten A en B en de voorlopige toelating tot tewerkstelling.

Vandaag blijven de arbeidskaarten A en B bestaan maar wordt ook de arbeidskaart C ingevoerd. De voorlopige toelating tot tewerkstelling wordt (behoudens enige uitzondering) afgeschaft.

De arbeidskaart C is de arbeidskaart voor bepaalde tijd (maximaal 12 maanden maar met mogelijkheid tot hernieuwing) die geldt voor alle beroepen die in loondienst worden uitgeoefend; wanneer de werknemer een arbeidskaart C heeft, heeft de werkgever geen arbeidsvergunning nodig.

Wie komt nu in aanmerking voor de arbeidskaart C ?

De arbeidskaart C wordt toegekend aan :
- de ontvankelijk verklaarde kandidaat-vluchteling.

- de persoon die mogelijks het slachtoffer van mensenhandel is en rond wie een onderzoek in dit kader wordt gevoerd en om die reden in het bezit is gesteld van een aankomstverklaring.

- de persoon aan wie een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister is toegekend dat (voorlopig) beperkt is in de tijd maar dat op basis van een wettelijke of reglementaire bepaling of een richtlijn van de Minister kan uitmonden in een verblijf van onbeperkte duur; het gaat hier bvb. om personen die onder het toepassingsgebied vallen van de Omzendbrief van 30.09.1997 m.b.t. de samenwoonst in het kader van een duurzame relatie; er wordt in dit kader een uitzondering gemaakt voor de niet-Belgen aan wie een verblijfsvergunning is afgeleverd met het oog op de uitoefening van een zelfstandig beroep.

- de persoon die door de Minister van Binnenlandse Zaken gemachtigd is om tijdelijk in België te verblijven omwille van buitengewone omstandigheden maar waarbij de Minister de verlenging van het verblijfsrecht afhankelijk heeft gemaakt van het vinden van werk.

- de persoon die om gezinshereniging heeft verzocht met een persoon waarvan het recht op verblijf in België niet is gebaseerd op tewerkstelling (met arbeidskaart, beroepskaart of behorende tot de vrijgestelde categorieën) en dit gedurende de periode dat de aanvraag om gezinshereniging wordt onderzocht en gedurende de periode van onderzoek van de aanvraag tot herziening; in concreto wordt hier dus o.m. bedoeld : de echtgenoot van een erkende vluchteling, de echtgenoot van een geregulariseerde,...

- de student die wettig in België verblijft en die in een onderwijsinrichting in België is ingeschreven voor het volgen van onderwijs met een volledig leerplan, voor arbeidsprestaties buiten de schoolvakanties, voor zover de tewerkstelling 20 uren per week niet overschrijdt en verenigbaar is met de studies.

- de echtgenoot van een onderdaan van de Europese Economische Ruimte als die onderdaan sedert ten minste 1 jaar in België tewerkgesteld wordt met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Bij wijze van voorbeeld : een Duitse werknemer wonende in Duitsland werkt al meer dan 1 jaar in Hasselt en dit met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur; hij is getrouwd met een Amerikaanse; ook zijn Amerikaanse echtgenote kan nu werken in België indien zij voorafgaandelijk een arbeidskaart C aanvraagt en bekomt.

- de echtgenoot en kinderen jonger dan 18 jaar van diplomaten en consuls en de echtgenoot van andere personen die in het bezit zijn van een speciale verblijfstitel afgeleverd door de Belgische overheid voor zover er een bilaterale overeenkomst is met het land van de betrokkene waarin uitdrukkelijk voorzien is dat deze personen recht hebben op toegang tot de arbeidsmarkt; momenteel zijn er nog geen dergelijke akkoorden gesloten maar er zijn er wel enkele in voorbereiding.

De arbeidskaart C moet worden aangevraagd bij de VDAB-dienst die bevoegd is voor de gemeente waarin de potentiële werknemer verblijft.

De arbeidskaart C verliest onmiddellijk en van rechtswege alle geldigheid van zodra de houder ervan zijn recht op / machtiging tot verblijf in België verliest. Op dat ogenblik moeten werkgever en werknemer onmiddellijk de tewerkstelling be?indigen. Indien dit niet gebeurt, hangen de werkgever zware straffen boven het hoofd !

Dus, werkgevers, controleer zeer regelmatig de verblijfsdocumenten van uw niet-Belgische werknemers die bij u tewerkgesteld (zullen) worden op basis van een arbeidskaart C !!!


Geertrui DE GROOTE