Studentenarbeid, fiscaal nadeel voor de ouders?

De maanden juli, augustus en september zijn traditiegetrouw de maanden waarin studenten een centje bijverdienen.

Vaak worden ons hierover verschillende fiscaal- en sociaalrechtelijke vragen gesteld.
Vooraleer deze te beantwoorden is het nuttig om uiteen te zetten wat nu juist een "studentenarbeidsovereenkomst" is.

Studentenarbeid kan omschreven worden als het "presteren van arbeid door een student onder het gezag van een werkgever gedurende max. 6 maanden". Dit kan zowel tijdens de schoolvakanties als tijdens het schooljaar gebeuren (b.v. weekendwerk).


Het begrip "student" bestaat uit 3 categorieën:


- iedereen die ouder is dan 15 jaar en een volledig onderwijsplan volgt (b.v. ASO)

- iedereen die ouder is dan 15 jaar in het deeltijdse onderwijs: zij kunnen alleen studentenarbeid in de schoolvakanties verrichten

- iedereen die ouder is dan 18 jaar en nog studeert (hetzij hogeschool, middelbaar onderwijs of universiteit, geen avondonderwijs)

Het studentencontract is een speciaal contract, dat verschilt van de gebruikelijke arbeidscontracten. Bij studentencontracten zijn bepaalde beperkingen ingevoerd om de student te beschermen: b.v. qua arbeidsduur, soort arbeid, enz. ...

Hoe zit het nu juist met de gevolgen van een studentenjob op de sociale bijdragen, op de kinderbijslag, op de belastingen?

Hierna probeer ik een zo volledig mogelijk antwoord te bieden op de meest gestelde vragen hieromtrent.

1. Is het juist dat studenten geen sociale bijdragen moeten betalen?

FOUT: Het is niet zo dat studenten helemaal geen sociale bijdragen moeten betalen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zij wel genieten van een sterk verminderde sociale zekerheidsbijdrage.

Op het brutoloon van een gewone werknemer wordt 13,07% ingehouden als bijdrage voor de sociale zekerheid.

Op het brutoloon van een student zal slechts 2,5% worden ingehouden, indien die student:

- maximum 23 werkdagen wordt tewerkgesteld

- in de maanden juli/augustus/september werkt

- tijdens het voorgaande schooljaar niet bij dezelfde werkgever heeft gewerkt, die 13,07% diende in te houden als bijdrage voor de sociale zekerheid, uitgezonderd de vakantieperiodes
In de gevallen dat een student niet aan deze drie voorwaarden voldoet, wordt er, net als bij een werknemer, 13,07% sociale bijdrage afgehouden door de werkgever.

2. Is er een kans dat de ouders hun kinderbijslag verliezen als ons kind studentenarbeid verricht?

Wanneer de het kind dat studentenarbeid verricht jonger is dan 18 jaar stelt er zich geen enkel probleem: de kinderbijslag blijft behouden.

Wanneer een meerderjarig kind tewerk wordt gesteld via een studentencontract is er ook geen enkel probleem: de kinderbijslag blijft behouden.

Wanneer een meerderjarig kind tewerkgesteld wordt door een ander arbeidscontract (b.v. omdat men een bepaalde soort arbeid niet d.m.v. een studentencontract mag uitoefenen) dan blijft de kinderbijslag behouden indien de arbeid verricht wordt in de vakantieperiodes. Indien men buiten de vakantieperiodes werkt moet men onder de grens van 80u per maand te blijven. Zoniet, zal je de kinderbijslag verliezen.

3. Moet een student belastingen betalen?


In de praktijk zal een student meestal geen belastingen betalen. Hij of zij zal immers binnen de belastingvrijstelling vallen. Voor studentenarbeid die men dit jaar verricht bedraagt deze vrijstelling: € 5570. Dit bedrag dient vervolgens nog eens verhoogd te worden met de forfaitaire kostenaftrek, zodat een student bruto € 6938,89 kan verdienen zonder daarop belasting te moeten betalen.

4. Blijft een student ten laste als hij studentenarbeid verricht?

Indien een student ten laste blijft is dit een zeer groot belastingsvoordeel voor de ouders. Op die manier wordt immers hun belastingsvrijstelling verhoogd. M.a.w. : men zal minder belasting betalen.

Een student blijft ten laste wanneer volgende voorwaarden vervuld zijn:

- Hij of zij moet op 1 januari van het aanslagjaar nog deel uitmaken van het gezin (let op: kotstudenten worden geacht nog deel uit te maken van het gezin)

- Hij of zij mag niet tewerkgesteld worden door zijn/haar ouders (let op: tewerkgesteld door de vennootschap van de ouders is wel mogelijk)

- Voor 2003 mag het inkomen van een student de grens van € 2450 niet overschrijden, indien de ouders gehuwd zijn en € 3540 indien we te doen hebben met een alleenstaande ouder.

Wanneer één van de voorwaarden niet vervuld is zal de desbetreffende student niet meer ten laste zijn. In een gezin van b.v. vier kinderen betekent dit een verhoging van de belasting voor de ouders met iets meer dan € 2000 !

Indien U nog bijkomende vragen hebt over een een studentencontract, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor !

Steven MATHEÏ