Elektronisch bankieren, de bank zonder loket

Overschrijvingen via internet, betalen met een kredietkaart of bankkaart, proton in de portefeuille in plaats van kilo's munten... Allemaal heel handig, maar wat als het misloopt?

Internetbankieren is handig, maar er kan heel wat mislopen. Stel je maar eens voor: je doet een overschrijving via het internet maar de bank voert ze niet uit, of erger, de bank voert overschrijvingen uit waarvoor je geen opdracht hebt gegeven! Wat dan?

Vanaf februari 2003 weten we waar we aan toe zijn. Vanaf dan treedt immers de nieuwe wet over de elektronische overmaking van geldmiddelen in werking. Deze wet somt de verplichtingen van de banken en de gebruikers op en bepaalt wie in welk geval aansprakelijk is.

Opgelet: de wet geldt enkel voor natuurlijke personen, en niet voor vennootschappen.


1. Goede informatie

De banken moeten voor het sluiten van het contract heel wat gegevens meedelen:

- De juiste technische kenmerken en gebruiksmogelijkheden moeten

- Wat je moet doen bij verlies of diefstal

- Alle kosten die je moet betalen moeten duidelijk vermeld worden

- Hoe je een transactie kan betwisten

- Het adres waar je met je klachten terecht kan.

Voor bankkaarten moet ook vermeld worden dat je een plafond kan kiezen en hoe je dit kan wijzigen.

Ook tijdens het contract moet er regelmatig informatie worden meegedeeld zoals:

- De uitgevoerde transacties (behalve voor proton)

- Informatie over voorzorgsmaatregelen die je kan nemen om problemen te vermijden.

En je kan altijd de laatste 5 transacties en de uitstaande waarde opvragen.


2. Wie is aansprakelijk?

2.1 Fout in de uitvoering

De bank heeft een zware aansprakelijkheid bij fouten, en zal zelf moeten bewijzen dat u uw verplichtingen niet heeft nageleefd of dat u een fout heeft gemaakt.

Wanneer een transactie waarvoor u opdracht heeft gegeven niet is uigevoerd of de bank een transactie heeft uitgevoerd waarvoor u geen opdracht heeft gegeven is de bank aansprakelijk.

Opgelet:

1. U moet in het eerste geval natuurlijk wel kunnen aantonen dat u een opdracht heeft gegeven. Zorg dus altijd voor een bewijs van uw opdracht.

2. U moet de bank zo snel mogelijk verwittigen van de transacties waarvoor u geen opdracht heeft gegeven en van alle fouten op de rekeninguittreksels.

De bank zal het bedrag plus de intresten hierop moeten vergoeden, en de eventuele financi?le gevolgen moeten dragen.


2.2 Wat bij verlies, diefstal of namaak van uw kaart?

Ook hier zal de bank sneller aansprakelijk zijn dan vroeger.

Opgelet: Laat uw kaart onmiddellijk blokkeren en verwittig de bank zo snel mogelijk van het verlies of de diefstal. Zorg ook hier voor een bewijs. Dit kan bijvoorbeeld door een fax te sturen ter bevestiging.

Voor de melding bent u aansprakelijk voor een maximaal bedrag van 150 EUR. Na de melding is de bank zelf aansprakelijk.

Enkel als de bank een grove nalatigheid van u kan bewijzen bent u zelf aansprakelijk voor uw totaal verlies. Een grove nalatigheid is bijvoorbeeld het noteren van uw codenummer op de kaart of op een papiertje dat bij de kaart steekt. Ook de diefstal of het verlies niet onmiddellijk melden is een grove nalatigheid.

Opgelet: De bank is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal wanneer op de kaart maximaal 125 EUR kan worden opgeslagen (bv. proton)


Besluit:

Als natuurlijk persoon bent u vrij goed beschermd wanneer een elektronische betaling misloopt. De bank zal moeten bewijzen dat u een fout heeft begaan om zelf niet aansprakelijk te zijn.


Christoph Bielen