Over Hagen en Heggen

Een discussie die gemakkelijk opduikt aan één of andere feestdis is deze over de toegelaten afstand van beplantingen.

Als U deze bijdrage leest kunt U een mondje meepraten.


De regelgeving is terug te vinden in het Veldwetboek.

Vooreerst dient er een onderscheid gemaakt tussen hoog- en laagstammige bomen.

Het is algemeen aanvaard dat een wettelijke afstand van twee meter voor hoogstammige en een halve meter voor laagstammige bomen in acht moet worden genomen.

De afstand moet berekend worden vanaf het centrum van de boom tot aan de scheidingslijn.

Er bestaat betwisting over het onderscheid tussen hoogstammige en laagstammige bomen.

Sommigen houden rekening met de soort van bomen, daar waar anderen de voorkeur geven aan de feitelijke toestand.

Doorgaans wordt aangenomen dat een boom vanaf 3 meter hoogte hoogstammig is.

Op basis van de dertigjarige verjaring of door overeenkomst kan men een kortere afstand verwerven.

Een levende haag moet eveneens op tenminste een halve meter van de scheidingslijn staan.

Een dode haag daarentegen mag op de uiterste grens van de eigendom worden geplaatst, gezien ze zich toch niet uitbreidt.

Ingeval uw nabuur deze wettelijke afstand niet minimaal respecteert kunt U de rooi?ng vragen aan de Vrederechter.

Wie de rooi?ng eist moet een zeker en bepaalbaar nadeel bewijzen, zo niet kan de rechter oordelen dat de eis niet gerechtvaardigd is omwille van rechtsmisbruik.

Bij dergelijke betwistingen beveelt de rechter vaak bij tussenvonnis een plaatsbezoek in aanwezigheid van de partijen.

Alsdan wordt duidelijk dat dikwijls andere motieven aan de grondslag liggen aan de vraag tot rooi?ng.

Een veelgehoorde opmerking van de Vrederechter bij de plaatsopneming is dat als ze alle bomen zouden moeten laten omhakken die niet op de wettelijke afstand staan ons land een woestijn zou zijn.

Dit illustreert dat onze Vrederechters zich ook wel eens door groene veeleer dan wettelijke motieven laten leiden.

Verder nog melden dat over wiens eigendom takken van bomen van de nabuur hangen deze kan verplichten die takken af te snijden.

Degene op wiens erf wortels doorschieten mag ze aldaar zelf weghakken.

Het recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen afsnijden verjaart niet.Jan SWENNEN