Het belang van een goed ingevuld aanrijdingsformulier.

Weinig bestuurders van voertuigen en fietsen die enkele jaren op de baan zijn ontsnappen er aan op de één of andere manier in een verkeersongeval betrokken te worden.

Alle verzekerde bestuurders moeten dan een (Europees) aanrijdingsformulier invullen.

Het belang van een goed ingevuld aanrijdingsformulier kan moeilijk overschat worden. Dat is zelfs zo als de politie of rijkswacht na al dan niet ter plaatse te zijn geweest, een proces-verbaal opstelt.

Dit aanrijdingsformulier bevat voor ieder betrokken voertuig onder andere:

a. de datum van het ongeval
b. de plaats van het ongeval
c. de verzekeringsnemer van de betrokken voertuigen (naam, voornaam en adres)
d. de verzekeringsmaatschappij met het polisnummer
e. naam en adres van de bestuurder van het voertuig (zie rijbewijs)
f. de situatieschets van de aanrijding
g. de zichtbare schade
h. opmerkingen: dit wil zeggen een korte beschrijving van het ongeval volgens de bestuurder
i. de mening van de aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder.

De invuller van het aanrijdingsformulier moet goed weten dat dit aanrijdingsformulier een zekere bewijskracht heeft over de omstandigheden van het ongeval. Dit is zeker het geval wanneer er helemaal geen proces-verbaal wordt opgesteld, zoals bij kleine verkeersongevallen meer en meer gebeurt.

Onder rubriek 15 van het aanrijdingsformulier staat vermeld: "handtekening bestuurder A en B." Aldus krijgt een tegengetekend aanrijdingsformulier bewijskracht.

De Politierechtbank van Brussel besliste nog op 1 december 2000 (Verkeersrecht, 2001, blz. 81):

1. De ondertekening zonder voorbehoud van een gemeenschappelijke ongevalsaangifte houdt de aanvaarding in van de daarop vermelde gegevens.

2. De voorrang wordt niet bepaald op het ogenblik van de aanrijding, maar op het ogenblik waarop de voorrangsplichtige bestuurder het kruispunt oprijdt. Het is bijgevolg zonder belang dat de voorrangsplichtige voor de aanrijding zou zijn gestopt, wanneer hij zich verder dan nodig op het kruispunt heeft begeven.

De verklaringen die voorkomen op de achterkant van een gemeenschappelijke ongevalsaangifte zijn uiteraard éénzijdig.

Men kan niet de voorkeur geven aan dergelijke verklaringen boven hetgeen tegensprekelijk werd vastgesteld op de voorzijde van hetzelfde document. In het tegenovergestelde geval zou de ongevalsaangifte zijn bestaansrede verliezen.
(Politierechtbank Brussel, 13 oktober 2000 - V.K.J. 2001/2 blz. 53.)

Als er tegenstrijdigheden bestaan tussen de betrokken bestuurders raden wij U aan ieder een afzonderlijk aanrijdingsformulier met een eigen handtekening in te vullen.

U kan ook bij tegenstrijdige versies dit uitdrukkelijk op het aanrijdingsformulier vermelden.

De Politierechtbank van Brugge besliste nog op 13.04.2000 (verkeersrecht 2001/21, blz 50):

De tegensprekelijke ongevalsaangifte is het vertrekpunt bij de beoordeling van de aansprakelijkheid en met latere eenzijdige verklaringen of toevoegingen kan geen rekening gehouden worden. Daarom is het belangrijk dat de betrokken bestuurders, zo mogelijk ter plaatse, een schets of - bij betwisting - meerdere schetsen opstellen en dat zij hun eerste en onmiddellijke visie op het gebeurde neerschrijven, en dit zonder bedenktijd en zonder zich te hebben laten adviseren door derden.

De ongevalsaangifte is ertoe bestemd de vaststellingen van de politie of rijkswacht te vervangen en om aan de betrokken verzekeraars de feitelijke elementen ter kennis te brengen, die hen moeten toelaten de aansprakelijkheden te beoordelen. Latere gegevens of toevoegingen, al dan niet voorzien van een bijkomende schets, zijn slechts nuttig indien zij de gegevens van het aanrijdingsformulier verduidelijken en/of complementair zijn. Wat nadien volgt, is in de regel immers na rijp beraad en overleg gedaan en belangengericht, zodat het, voor zover het tegenstrijdig is of niet gelijklopend, dient geweerd te worden.

Een goede raad daarbij is dan dat de verzekeringsnemer voor het invullen van de achterzijde van het formulier zich laat bijstaan door zijn agent of makelaar.


Alfons VANDEURZEN