Bemiddeling in familiezaken, een nieuwe service van ons advocatenkantoor.

Iedereen is het erover eens zijn dat echtscheidingen als maatschappelijk fenomeen spijtig genoeg toenemen. Familiale moeilijkheden behoren tot de zwaarste stressfactoren van de mens. En het zijn niet alleen de scheidende partners die eronder lijden maar, bewust of onbewust, ook de kinderen.

Iedereen kent de klassieke procedures die voor de rechtbank worden gebracht, zoals het bekomen bij de Vrederechter van voorlopige maatregelen die dringend en voorlopig zijn en waarbij men voorlopig op dat ogenblik een vrij explosieve toestand regelt.

Daarnaast zijn er de drie vormen van echtscheiding nl. de echtscheiding op basis van bepaalde feiten, op basis van een onderling akkoord en op basis van twee jaar feitelijke scheiding. Deze procedures worden gevoerd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg.
In al deze procedures gaan partijen vanuit hun standpunten en stellingen trachten het laken zo veel mogelijk naar zich toe te halen.

Niet zelden zijn deze procedures duur en brengen ze heel wat stress, schade en verdriet toe aan de partijen.
Reeds jaren worden in de ons omringende landen met succes de bemiddeling in familiezaken toegepast. Een bemiddelaar gaat bemiddelen tussen de twee partners en werkt met hen een oplossing uit. Dit wordt dan geconcretiseerd in een akkoord dat aan de rechtbank wordt voorgelegd bij wijze van procedure van echtscheiding bij onderlinge toestemming.

De echtelieden worden beiden en gelijktijdig ge?nformeerd door de bemiddelaar. Omdat men wederzijds informatie uitwisselt en de feiten vaststelt gaat dit sneller.
Man en vrouw hebben het verloop van de scheiding zelf in handen. In de overeenkomst zijn er alternatieven en tussenoplossingen mogelijk die niet voorhanden zijn in een gerechtelijke procedure.

De behandeling gebeurt op een samenhangende wijze. Meestal wordt eerst het logische behandeld en daarna het lastige.
Het wijzigen van de overeenkomst kan worden uitgesloten. Is men het niet eens over de juiste uitleg van de overeenkomst kan de bemiddelaar opnieuw worden ingeschakeld.

Emotionele conflicten komen bij bemiddeling minder voor. Alleszins zijn deze dan minder hevig. Onjuiste veronderstellingen kunnen ook worden rechtgezet. Het psychologisch verloop van de echtscheiding wordt bevorderd, nl. de emotionele en de zakelijke afwikkelingen lopen parallel

Anderzijds gaat het realiteitsbesef vergroot worden door de confrontatie van de echtgenoten.
Het conflict krijgt een kans om zakelijker van aard te worden. De wensen van partijen komen ook zuiverder aan bod.

De mogelijkheden van de partijen om zelf conflicten op te lossen worden aangeleerd en vergroot wat stimulerend werkt.

De bemiddelaar kan bij patstellingen nieuwe mogelijkheden en uitwegen aangeven. De kinderen kunnen adequaat in de scheiding worden betrokken en met hun reacties kan worden rekening gehouden.
De voortzetting van het gezamenlijk ouderlijk gezag kan rustig en in onderling overleg worden bekeken.

De bemiddeling werkt ook kostenbesparend. Hetzelfde uurtarief wordt gevraagd als voor een advocaat maar in dit geval dienen de echtgenoten ??nmaal het uurtarief te betalen zodat ieder de helft van het normale uurtarief betaalt. Langdurige procedures en wijzigingen in procedures worden uitgesloten en vermeden. Het gevolg is dat de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de partijen niet wordt aangetast en zelfs soms verbeterd wordt. De veranderingen in de relatie van de echtgenoten is beter voelbaar en is beter te begeleiden.

De voordelen van scheidingsbemiddeling zijn samengevat de volgende :

1. De scheidingsbemiddeling werkt op het ritme van de partijen, zonder de stress, het verdriet en de schade van de harde strijd van procedures.

2. De scheidingsbemiddeling reduceert de problemen niet tot de naakte juridische feiten. Men behoudt zicht op het geheel, op de eigen geschiedenis. Men kan er zich als mens in terugvinden.

3. De scheidingsbemiddeling bevordert de communicatie, partijen werken zelf een voor hen eerlijke, evenwichtige en voor ieder aanvaardbare oplossing uit. Er wordt niet beslist over de hoofden heen.

4. Scheidingsbemiddeling kan ertoe bijdragen dat de kinderen niet geklemd worden in het ouderlijk conflict.

5. De scheidingsbemiddeling kijkt niet naar het verleden, maar werkt aan de toekomst. Een voor ieder nieuwe toekomst, maar ook bv. een gezamenlijke toekomst als ouder.

6. Scheidingsbemiddeling herstelt de balans, het verleden wordt niet als last meegedragen. Onder het verleden kan een streep worden getrokken, zonder dat wonden van het proces moeten helen.

7. Kortom, beslissingen die samen genomen worden worden beter nageleefd en toekomstige geschillen worden dan ook vermeden. De scheidingsbemiddeling eindigt niet met een winnaar en een verliezer gezien men gezamenlijk tot een akkoord is gekomen.

Wij kunnen enkel maar benadrukken dat op deze wijze een menselijker scheiding van partijen kan worden bekomen.
U zult hiervoor kortelings ook op ons kantoor een beroep kunnen doen.Marc Geyskens