Scheiden: hoe vlugger hoe liever?

Het zal voor iedereen zondermeer duidelijk zijn dat zowel de wetgevende als de rechterlijke macht een andere houding zijn gaan aannemen opzichtens huwelijk en echtscheiding.

Zo werd er in het recente verleden al heel wat ruimte gecre?erd om een wettelijk kader te scheppen voor samenwonenden.

Tevens werden er heel wat stappen ondernomen om echtscheidingen te vergemakkelijken.

Zo werd ondermeer de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming heel wat eenvoudiger en doorzichtiger gemaakt.

Niet te verwonderen dat er dan ook een toename te noteren viel van deze vorm van echtscheiding.

Verder weten wij uit goed ge?nformeerde bron dat er in de parlementaire commissie nog steeds gesleuteld wordt aan een vorm van schuldloze echtscheiding.

Wij vermoeden echter dat deze nog geruime tijd op zich zal laten wachten, daar dergelijk initiatief noodzakelijkerwijze leidt naar herzieningen van andere facetten van het recht, waaronder het erfrecht tussen de echtgenoten.

Intussen echter werd de echtscheiding op basis van twee jaar feitelijke scheiding vastgelegd bij wet van 16.04.2000.

Diegene dus die op basis van artikel 232 B.W. de echtscheiding vordert zal volgende punten moeten bewijzen :

1. dat de feitelijke scheiding minstens twee jaar heeft geduurd,
2. dat het huwelijk duurzaam is ontwricht,
3. dat de materi?le toestand van de kinderen niet gevoelig achteruit gaat tengevolge van de echtscheiding.

Op diegene die de echtscheiding vraagt op basis van de feitelijke scheiding rust een weerlegbaar schuldvermoeden.

Daarover dient dan verder nog te worden geprocedeerd, doch de echtscheiding zelf zal worden uitgesproken en de vereffening en verdeling van de huwgemeenschap zal worden bevolen.

De vraag die zich stelt is deze naar de mogelijkheid van de omzetting van een procedure van echtscheiding op basis van fout naar een echtscheiding op basis van twee jaar feitelijke scheiding, of m.a.w. : Kan iemand die op dit ogenblik reeds meer dan twee jaar aan het procederen is zo maar de omzetting vragen naar een echtscheiding op basis van twee jaar feitelijke scheiding of een aanvullende vordering doen conform artikel 1268 Ger.W. ?

Het antwoord op die vraag is : neen.

Slechts onder bepaalde strikte voorwaarden kan er een omzetting geschieden of kan er een aanvullende vordering worden gedaan en dan nog enkel indien de hangende procedure op tegenspraak wordt gevoerd, doch in de meeste gevallen zal er dus een nieuwe dagvaarding moeten worden gelanceerd en dit met alle kosten vandien.

Hoe dan ook, er mag niet uit het oog worden verloren dat een echtscheidingsprocedure gevoerd op basis van de feitelijke scheiding andere rechtsgevolgen heeft dan deze gevoerd op basis van fout en schuld.

Het is toch aangewezen dit even na te gaan alvorens hals over kop te beslissen een procedure op basis van echtscheiding op basis van twee jaar feitelijke scheiding op te starten.

Uw advocaat zal U dienaangaande graag verdere inlichtingen verschaffen.Gerda COENEN