Safety First, Verbod op GSM-gebruik in het voertuig

Zoals in onze vorige nieuwsbrief reeds werd aangekondigd is het sinds 1 juli 2000 verboden om tegelijk te rijden en te bellen met een gsm.

Belgische en buitenlandse onderzoeken hadden immers aangetoond dat een bestuurder van een voertuig die telefoneerde met een G.S.M. niet meer in staat is de volledige controle over zijn voertuig en de verkeerssituatie te bewaren vermits hij of zij per definitie slechts over één hand beschikten om het voertuig te besturen.

In een studie uitgevoerd door de Katholieke Universiteit te Leuven werd gesteld dat het risico op een ongeval met 75 % stijgt met een draagbare telefoon die men in de hand houdt en met 24 % met een handenvrij toestel.

Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, mevrouw Isabelle Durant, heeft derhalve de beslissing genomen om een Koninklijk Besluit uit te vaardigen dat zou inspelen op deze problematiek.

Het K.B. van 24 juni 2000 (B.S., 28.06.2000) wijzigde het Algemeen Reglement op de politie van het Wegverkeer van 1975 in die mate dat er een nieuw artikel 8.4? aan werd toegevoegd waarin werd gesteld :

"Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt."

Vroeger konden de Politierechtbanken reeds het G.S.M.- gebruik in het voertuig sanctioneren op grond van artikel 8.3 van het Algemeen Reglement waarin werd gesteld dat elke bestuurder steeds in staat moet zijn alle rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig goed in de hand moet hebben.

Voortaan is er dus de expliciete bepaling van artikel 8.4 van het Algemeen Reglement op de politie van het Wegverkeer om de inbreuken te beteugelen.

De bestuurder mag voortaan zijn G.S.M. nog enkel in de hand houden als hij stilstaat of geparkeerd is op een veilige en reglementaire plek.

Let wel : de term "stilstaand voertuig" in de zin van het Wegverkeersreglement verwijst naar een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken en is derhalve niet van toepassing op voertuigen die bijvoorbeeld in de file stilstaan.

Bellen met een handenvrije G.S.M.- kit blijft echter wel toegelaten.

Eenvoudigweg vermijden om te bellen tijdens het rijden is de simpelste en veiligste oplossing.

Bronnen :

1.) Via Secura, nr. 51, augustus 2000, uitgave van het Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid.
2.) K.B. 24 juni 2000, B.S., 28 juni 2000 (inwerkingtreding 01.07.2000).

Pieter VAN DER GRAESEN