Verjaart mijn vordering al na één jaar?

Stel u zich het volgende voor: u bent handelaar en een klant kan niet onmiddellijk betalen. U staat toe dat hij pas begin volgende maand, wanneer hij zijn loon krijgt, zal betalen.

Een maand later heeft de klant nog niet betaald, eerst herinnert u hem telefonisch aan zijn schuld, een tijdje later met een brief, nog wat later met een aangetekend schrijven. Er volgt echter geen betaling. Ondertussen zijn we een jaar verder en schakelt u ten einde raad uw advocaat in om de schuld in te vorderen.

Er volgt een dagvaarding, en een vonnis... in uw nadeel. De rechter oordeelde dat de vordering was verjaard omdat deze niet binnen het jaar werd ingesteld.

Het zal u maar overkomen. U verkoopt, de klant betaalt niet en nadien krijgt u te horen dat u de vordering binnen het jaar had moeten instellen. Kan dit? Ja, dit kan.

Volgens artikel 2272 B.W. verjaren de vorderingen van kooplieden voor een verkoop aan een niet-koopman door verloop van één jaar. De rechtspraak heeft hier wel aan toegevoegd dat dit slechts opgaat voor verkopen waarvoor geen geschrift is opgesteld.

Gelukkig, hoor ik u denken, ik schrijf altijd een factuur uit dus is er een geschrift en verjaart de vordering niet na één jaar. FOUT! Volgens de meerderheid van de rechtspraak is een factuur niet voldoende. Geschrift betekent hier eigenlijk een verkoopsovereenkomst.

Het is als handelaar natuurlijk praktisch niet haalbaar om voor elke verkoop een schriftelijke overeenkomst op te stellen. Wat kan u dan wel doen?

U kan een klant die niet onmiddellijk betaalt een schuldbekentenis laten tekenen. Als er een schuldbekentenis bestaat (onderhands of authentiek), wordt de éénjarige verjaringstermijn omgezet in een dertigjarige termijn.

BESLUIT:

Een klant die niet onmiddellijk betaalt laat u best een schuldbekentenis tekenen. Zo kan u ook nog na verloop van één jaar via gerechtelijke weg de schuld innen, zonder gevaar voor verjaring.

Christoph Bielen
Advocaat