Studentenarbeid

Met het oog op de nakende vakantie brengen wij U even de verplichtingen van de werkgever in herinnering i.v.m. studentenarbeid.

Krachtens de arbeidsovereenkomstenwet van 3.7.1978 valt elke overeenkomst die een werkgever afsluit met een student vooreerst onder de gewone bepalingen van de wet op de arbeids-overeenkomsten, en wordt die overeenkomst bijkomend geregeld door de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op overeenkomsten voor tewerkstelling van studenten (artikel 120 t.e.m. 130ter Arbeids-overeenkomstenwet).

Zo bepaalt de wet dat elke overeenkomst met een student schriftelijk moet afgesloten worden, uiterlijk vóór de aanvang van de arbeid.

De overeenkomst moet bovendien verplichtend volgende vermeldingen bevatten :

1. de identiteit, de geboortedatum, de woonplaats en eventueel de verblijfplaats van de partijen,
2. de datum van het begin en het einde van de uitvoering van de overeenkomst,
3. de plaats van de uitvoering van de overeenkomst,
4. een beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie of functies,
5. de arbeidsduur per dag en per week,
6. de toepasselijkheid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers,
7. het overeengekomen loon, en in geval dit niet vooraf kan vastgesteld worden, de wijze en de basis van berekening van het loon,
8. het tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald,
9. het eventuele beding van proeftijd,
10. de plaats van huisvesting wanneer de werkgever er zich toe verbonden heeft de student te huisvesten,
11. het bevoegde paritair comité.

Behalve wanneer de hierna volgende vermeldingen in het arbeidsreglement opgenomen zijn, moeten ook in de overeenkomst worden vermeld :

12. de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid,
13. de plaats waar en de manier waarop de persoon te bereiken is, die overeenkomstig het ARAB is aangewezen om de eerste hulp te verlenen,
14. de plaats waar de bij hetzelfde reglement vereiste verbandkist zich bevindt,
15. in voorkomend geval, de namen en de contactmogelijkheden van de werknemersvertegen-woordigers in de ondernemingsraad,
16. in voorkomend geval, de namen en de contactmogelijkheden van de werknemersvertegen-woordigers in het comité P.B.W. van de onderneming,
17. in voorkomend geval, de namen en de contactmogelijkheden van de leden van de vak-bondsafvaardiging,
18. het adres en het telefoonnummer van de bedrijfs- en interbedrijfgeneeskundige dienst (thans interne of externe dienst voor preventie of bescherming op het werk),
19. het adres en het telefoonnummer van de Inspectie van de sociale wetten van het district waarin de student wordt tewerkgesteld.

Het volstaat dan dat voor deze punten verwezen wordt naar het arbeidsreglement.

Belangrijk is evenwel dat de student een afschrift van het arbeidsreglement moet ontvangen en een ontvangstbewijs daarvoor moet ondertekenen.

De werkgever moet binnen de 7 dagen na de aanvang van de uitvoering van de arbeids-overeenkomst, aan de Inspectie van de sociale wetten een kopie van de geschreven overeenkomst bezorgen, en van het ontvangstbewijs m.b.t. het arbeidsreglement.

Indien de arbeidsovereenkomst een beding van proeftijd bevat, wordt dit geregeld op dezelfde wijze als bij arbeidsovereenkomsten voor werklieden. (ook als de arbeidsovereenkomst met de student een bediendenovereenkomst is) (minimum 7 en maximum 14 dagen).

Indien de arbeidsovereenkomst wordt geschorst ingevolge ziekte of ongeval van de student kan de werkgever de overeenkomst beëindigen als de ongeschiktheid langer dan 7 dagen duurt; en indien hij aan de student nog het loon uitbetaalt dat overeenkomt met de duur van de in acht te nemen opzeggingstermijn in geval van gewone opzegging.

Wanneer de duur van de arbeidsovereenkomst één maand niet overstijgt, kan de werkgever opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 dagen, en kan de student zelf opzeggen mits 1 dag opzegging in acht te nemen.

Wanneer de overeenkomst voor langer dan één maand werd afgesloten, worden de termijnen respectievelijk 7 dagen voor de werkgever en 3 dagen voor de student.

Als de arbeidsovereenkomst niet schriftelijk wordt opgesteld, of wanneer geen afschrift wordt meegedeeld aan de arbeidsinspectie, kan de student de arbeidsovereenkomst op om het even welk ogenblik beëindigen zonder opzeggingstermijn of vergoeding.

Voor de werkgever zal de overeenkomst dan worden aanzien als een gewone arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, met alle gevolgen voor o.m. de mogelijkheden van beëindiging en de in acht te nemen opzeggingstermijn of -vergoedingen.

Hetzelfde is van toepassing wanneer de overeenkomst niet de verplichte vermeldingen inzake de aanvangsdatum, de duurtijd of het uurrooster bevat.

Verder mag een student bepaalde gevaarlijke of ongezonde werkzaamheden niet verrichten.

Een overzicht daarvan geven zou ons in dit artikel te ver leiden, doch alle inlichtingen over deze verboden werkzaamheden voor studenten kunnen bekomen worden bij de technische inspectie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Vanzelfsprekend gelden voor studenten ook de bijzondere reglementeringen die van toepassing zijn op de jeugdige werknemers.

Tenslotte weze nog vermeld dat de student recht heeft op het loon dat overeenstemt met het werk dat hij doet en dat verschuldigd is in toepassing van een sectoriële CAO.
(Bepaalde bedrijfssectoren voorzien bepaalde minimumlonen voor studenten).
Op het loon van de studenten zijn sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd, doch deze bijdragen zijn geen gewone sociale zekerheidsbijdragen indien de arbeidsovereenkomst betrekking heeft op de maanden juli, augustus of september, en de duur van de tewerkstelling één maand niet overschrijdt.

Ook moet in principe bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op het loon van de student, behalve weer wanneer de tewerkstelling gebeurt in het kader van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten, de arbeid gebeurt in juli, augustus of september, en de duur niet meer bedraagt dan één maand, en voor de overeenkomst slechts de bijzondere sociale zekerheidsbijdragen slechts verschuldigd zijn.


Indien U ter zake nog concrete vragen heeft, kunt U daarvoor vanzelfsprekend steeds terecht op kantoor.


Karel Caers
Advocaat