Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Strafrecht

Strafrecht TEST MET LEUGENDETECTOR HERVAT SINDS DE CORONACRISIS Polygraaftesten liggen niet langer stil omwille van de coronacrisis. De testen werden hervat en gaan vergezeld van strenge COVID-19-veiligheidsvoorschriften. Welke rol vervult de advocaat tijdens deze test? ...

lees verder

Strafrecht SEKSUEEL GETINT BEELDMATERIAAL (VERDER) VERSPREIDEN ZONDER TOESTEMMING IS STRAFBAAR Het (verder) verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal is niet zo onschuldig als u in eerste instantie misschien zou vermoeden. ...

lees verder

Strafrecht DEADLINE UITVOERING KORTE GEVANGENISSTRAFFEN VERSCHOVEN NAAR 1 APRIL 2021 De impact van het coronavirus laat zich ook voelen op vlak van de strafuitvoering. ...

lees verder

Strafrecht UITEINDELIJK BEGUNSTIGDE? MAAK U KENBAAR Door de wet van 20 juli 2020 wordt nu ook de uiteindelijk begunstigde verplicht om inlichtingen te verstrekken aan de vennootschap of rechtspersoon waarvan hij de uiteindelijk begunstigde is. ...

lees verder

Strafrecht PARKET ZET MEER IN OP STRAFRECHTELIJK UITVOERINGSONDERZOEK Werd u door een strafrechtbank definitief veroordeeld tot een geldboete en/of verbeurdverklaring en tot de gerechtskosten, dan talmt u best niet te lang voor het afbetalen van deze schuld. ...

lees verder

Strafrecht PROBLEMEN BIJ VERBEURDVERKLARING VAN EEN ONROEREND GOED TEN BELOPE VAN EEN BEPAALDE GELDSOM De rechtspraktijk ondervindt recent moeilijkheden over de interpretatie van rechterlijke uitspraken die onroerende goederen verbeurd verklaren ten belope van een bepaalde geldsom. ...

lees verder

Strafrecht LOCKDOWNGEWELD – BLIJF UIT MIJN KOT Sinds 2013 bestaat reeds de mogelijkheid om een tijdelijk huisverbod op te leggen bij huiselijk geweld. Doorheen de jaren steeg de toepassing gestaag. ...

lees verder

Strafrecht CORONA EN STRAFPROCESRECHT De coronaepidemie blijft niet zonder invloed op de strafprocedure. ...

lees verder

Strafrecht BEWIJS-EN VERJARINGSPROBLEMATIEK IN OUDE ZEDENZAKEN Ons kantoor was recent in de gelegenheid om een slachtoffer (hierna SLO) van een zedenzaak bij te staan n.a.v. feiten die zich voordeden in de periode 2005-2007, lang geleden dus. ...

lees verder

Strafrecht WAAR GAAN DE “CORONABOETES” JUIST OVER EN WAT IS HUN WETTELIJK KADER? Welk risico loop ik als ik tegen de richtlijnen die door de regering worden uitgevaardigd zondig? Hoe hoog lopen de boetes op? Wat als ik een tweede keer tegen de lamp loop? ...

lees verder

Strafrecht Beslag op voertuig door douane op basis van kenteken nu ook nietig verklaard door beslagrechter De beslagrechter te Antwerpen heeft op 3 oktober 2019 uitspraak gedaan waarbij een bewarend beslag nietig werd verklaard dat gelegd werd door de ambtenaren van douane en accijnzen op een voertuig na vaststelling dat de houder van het kenteken van dat voertuig nog penale schulden had en de houder van het kenteken en de eigenaar van het voertuig onderscheiden personen waren. ...

lees verder

Strafrecht Strafrechtelijke bepalingen AWDA afgestemd op PIF-richtlijn ter bestrijding van EU-fraude Recent werd de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen (AWDA) gewijzigd vanuit de noodzaak om deze wet beter af te stemmen op de vereisten van de PIF-richtlijn. ...

lees verder