Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Fiscaal recht

Fiscaal recht Over vastgestelde en behaalde meerwaarden Kritische bemerkingen bij cassatie 21 december 2017 ...

lees verder

Fiscaal recht Enkele merkwaardige vaststellingen i.v.m. het opstellen van loonfiches en de aanslag geheime commissielonen In TFR werd op overtuigende wijze uiteengezet dat ziekenhuizen geen fiches moeten opstellen m.b.t. betaling van erelonen aan zelfstandig werkende geneesheren in een ziekenhuis. ...

lees verder

Fiscaal recht Einde in zicht van de betwistingen met de fiscus over het vereiste bewijs om te kunnen genieten van de btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen? De Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt heeft moeten oordelen over de vervulling van de bewijslast in het kader van intracommunautaire leveringen die door de belastingplichtige werden gedaan vanuit België naar verschillende Europese lidstaten, waaronder Hongarije en Duitsland. ...

lees verder

Fiscaal recht Nieuwe prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof over bijzondere aanslag geheime commissielonen De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92), kan sedert de wijziging door de Programmawet van 19 december 2014, niet meer toegepast worden in hoofde van de vennootschap, indien de verkrijger van de niet op fiches gerapporteerde vergoedingen of voordelen van alle aard op ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd uiterlijk binnen de twee jaar en zes maanden volgend op 1 januari van het betreffende aanslagjaar. ...

lees verder

Fiscaal recht De Fiscus voor een gesloten deur De ambtenaren van de Administratie mogen zichzelf geen toegang verschaffen tot de beroepslokalen, noch kasten openen ...

lees verder

Fiscaal recht Aftrekbeperking inzake BTW en inkomstenbelastingen m.b.t. doorgefactureerde autokosten De aftrek op doorgefactureerde autokosten werd herzien zodat er voor het inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019 een nieuwe regeling geldt. ...

lees verder

Fiscaal recht Het Hof van Cassatie lijkt eigen antigoonleer in vraag te stellen en legt bal in het kamp van het Hof van Justitie In de praktijk worden wij op regelmatige basis geconfronteerd met dossiers waarin de Administratie steunt op onrechtmatig verkregen gegevens bij het vestigen van een belastingaanslag of een btw-heffing. Het gevolg van de Antigoonleer, die door het Hof van Cassatie in het leven geroepen werd in fiscale zaken in mei 2015, is dat deze gegevens niet noodzakelijk uit de bewijsvoering in fiscale zaken geweerd moeten worden. De Administratie mag met andere woorden gebruik maken van deze gegevens... ...

lees verder

Fiscaal recht Een ziekenhuis moet geen fiches opmaken voor de erelonen van zelfstandig werkende artsen. In het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (TFR) zal binnenkort een tekst verschijnen van collega, Mr. Hubert Dubois, waarin deze uitlegt dat ziekenhuizen voor de erelonen van zelfstandig werkende artsen, geen fiches (281.50) moeten opstellen. ...

lees verder

Fiscaal recht Over het recupereren van BTW op erelonen van deurwaarders via de terugbetaling van gerechtskosten. Op 5 juli 2018 sprak het Grondwettelijk Hof een arrest uit met betrekking tot een problematiek die al sinds het onderwerpen van de gerechtsdeurwaarders aan de belasting over de toevoegde waarde gekend is, met name dat sommige btw-belastingplichtigen erin zouden kunnen slagen om tweemaal de btw op erelonen en kosten van gerechtsdeurwaarders te recupereren. ...

lees verder

Fiscaal recht VANAF 1 OKTOBER 2018 BTW MOGELIJK OP ONROERENDE VERHUUR VOOR PROFESSIONELE DOELEINDEN De verhuur van onroerende goederen is in principe een van btw vrijgestelde activiteit, wat tot gevolg heeft dat de btw op de bouwkosten niet in aftrek gebracht kan worden door de verhuurder.
Vanaf 1 oktober 2018 zal in een uitzondering op dit principe worden voorzien, en zal het voor verhuurder en huurder mogelijk zijn om er samen voor te opteren de verhuur van onroerende goederen, eventueel met inbegrip van het bijhorende terrein, te onderwerpen aan btw. ...

lees verder

Fiscaal recht HERVORMING VAN DE REGISTRATIERECHTEN EN INFORMATIEVERPLICHTINGEN VAN DE NOTARIS IN HET KADER VAN DE VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De wettelijke bepalingen omtrent registratierechten bij de verkoop van een onroerend goed werden recent aangepast. Wij geven u een overzicht van het oude stelsel en het nieuwe stelsel. ...

lees verder