Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Fiscaal recht

Fiscaal recht HET REMEDIËREN DOOR DE RECHTERLIJKE MACHT VAN ONWETTELIJKHEDEN BEGAAN DOOR DE OVERHEID Geruime tijd doet zich een opmerkelijke evolutie voor in ons rechtssysteem. Men wil niet meer erkennen dat mensen hun straf kunnen ontlopen doordat er procedurefouten gemaakt worden. Evenmin verdraagt men dat burgers ontsnappen aan het betalen van belastingen doordat de procedureregels voor het heffen van belastingen niet correct werden nageleefd. Men verdraagt niet meer dat burgers “zwart” geld verdienen. Het “zwart” geld moet uitgeroeid worden. ...

lees verder

Fiscaal recht DE LEER VAN HET HOF VAN CASSATIE BETREFFENDE DE TAAK VAN DE RECHTER INGEVAL VAN VERNIETIGING VAN EEN DWANGBEVEL Op 3 maart 2011 velde het Hof van Cassatie een ophefmakend arrest. Weinig auteurs hebben zich erbij kunnen neerleggen (zie verder). In latere arresten bleef men voet bij stuk houden, maar men verfijnde de leer.
Toen ondergetekende dit arrest voor het eerst las, begrepen we niet goed wat het Hof van Cassatie nu eigenlijk bedoelde .
Pas na meermaals er over nagedacht te hebben, begrepen we hoe vreemd deze uitspraak was en welk een ommekeer ze betekende.
...

lees verder

Fiscaal recht Be prepared: Luxemburgse bankgegevens weldra bij Belgische fiscus Lange tijd was Luxemburg omwille van het strenge bankgeheim een paradijs voor Belgen die aan hun belastingen wensten te ontsnappen of die hun zwart geld onder de radar van de fiscus en de strafrechter wensten te houden. ...

lees verder

Fiscaal recht Monsteraanslagen voor ziekenhuizen We hebben het allemaal (wellicht ) gelezen. Het ziekenhuis Oost-Limburg kreeg een aanslag van 50 miljoen euro in de bus en er zouden er nog een paar volgen. De BBI te Hasselt heeft die aanslagen gevestigd.
Wat is er aan de hand ? (Voortgaande op de persberichten – dus onder zeker voorbehoud).
...

lees verder

Fiscaal recht Langverwachte uitspraak Grondwettelijk Hof over geheime commissielonen De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92), zoals gewijzigd door de Programmawet van 19 december 2014, is sedert de inwerkingtreding van de nieuwe regeling uitvoerig aan bod gekomen in hangende dossiers voor de fiscale rechtbanken. ...

lees verder

Fiscaal recht Een “kredietopening” kan in feite een lening op interest zijn – de vlag dekt niet altijd de lading 1907bis B.W. bepaalt dat er bij een vervroegde terugbetaling van een lening op interest, ten titel van wederbeleggingsvergoeding, maximaal zes maanden interest mag worden aangerekend.

...

lees verder

Fiscaal recht Wederbeleggingsvergoeding van maximaal 6 maanden nu ook voor bedrijven Bedrijven die hun investeringskredieten vervroegd willen terugbetalen, krijgen vaak te maken met een torenhoge wederbeleggingsvergoeding, die in sommige gevallen zelfs hoger is dan de totaliteit van de intresten die verschuldigd zouden zijn over de volledige looptijd van de lening. In de praktijk leidt dit ertoe dat bedrijven omwille van het hoge kostenplaatje toch niet overgaan tot een vervroegde terugbetaling van hun kredieten. ...

lees verder

Fiscaal recht PROBLEMEN I.V.M. DE NIEUWE AANSLAG GEHEIME COMMISSIELONEN Bij wet van 19/12/2014 werd artikel 219 WIB/92 grondig herschreven. De nieuwe versie is ook van toepassing op nog hangende geschillen uit het verleden. Een aanslag m.b.t. bijv. 1994, die nog steeds betwist wordt, moet herrekend worden volgens de nieuwe tekst.

...

lees verder

Fiscaal recht De waarde van administratieve toegevingen en toleranties in circulaires en andere beslissingen. Enige tijd geleden werden we geconfronteerd met volgende situatie in verband met het regime van geheime commissielonen:
Door een wetswijziging eind 2014 werd het tarief van de zgn. aanslag geheime commissielonen drastisch verlaagd van 309% naar 103%. Bovendien kan de fiscus de aanslag niet meer toepassen als de genieter binnen de twee en een half jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar 'ondubbelzinnig' geïdentificeerd wordt. ...

lees verder

Fiscaal recht Welke samenwerkingsverbanden kunnen beschouwd worden als kostendelende verenigingen en blijven vrijgesteld van de btw? In haar Circulaire van 12 december 2016 (Circ. AAFisc nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540)) heeft de Administratie de nieuwe regeling die sedert 1 juli 2016 van toepassing is op de btw-vrijstelling voor dienstprestaties van zelfstandige groeperingen aan hun leden, uitvoerig toegelicht. ...

lees verder

Fiscaal recht Verduisterde gelden niet belastbaar als bezoldiging, wel als baten Één van de basisbeginselen in fiscale zaken is het neutraliteitsbeginsel, op basis waarvan ook illegale inkomsten belastbaar zijn. Het maakt de fiscus niet uit of inkomsten legaal verworven zijn of niet. De fiscus belast aldus ook gestolen of verduisterde gelden. Indien de diefstal/verduistering plaatsvindt tijdens en dankzij de bezoldigde beroepswerkzaamheid, zal de fiscus het illegale inkomen als bezoldiging belasten. ...

lees verder