Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Administratief recht

Administratief recht De omgevingsvergunning: indienen van een bezwaarschrift tijdens het openbaar onderzoek tegen een vergunningsaanvraag Al geruime tijd zijn de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning samengesmolten tot de zogenaamde omgevingsvergunning. Deze vergunning moet samengesteld, ingediend en aangevraagd worden op het Omgevingsloket. De verdere opvolging van de omgevingsvergunningsaanvraag gebeurt ook via deze digitale toepassing. ...

lees verder

Administratief recht Wim Mertens in panelgesprek "LIMBURG BOUWT over de grens" Het vakmagazine “LIMBURG BOUWT” heeft onze advocaat Wim MERTENS uitgenodigd voor een LIVE programma met panelgesprek en netwerking rond het thema: LIMBURG BOUWT over de grens. ...

lees verder

Administratief recht Een nieuwe wijziging aan het omgevingsrecht met het verzamelbesluit ruimtelijke ordening van 28 september 2018 Vrijdag 28 september 2018 keurde de Vlaamse Regering het verzamelbesluit ruimtelijke ordening definitief goed (het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage). ...

lees verder

Administratief recht Bestemmingsplan: dienstverrichters wees op je hoede! Op 6 juli 2016 heeft het Vlaams Parlement het decreet betreffende het integraal handsvestigingsbeleid goedgekeurd (hierna ‘DIH’). Volgens dit decreet is het voor provincies en gemeenten toegelaten om kleinhandelszones af te bakenen via een ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna ‘RUP’). ...

lees verder

Administratief recht Voorschriften van een RUP moeten grondgebonden en ondubbelzinnig zijn Met het recente arrest nr. 240.875 van 2 maart 2018 heeft de Raad van State het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Reconversie verblijfsrecreatie fase 1c: Wachtebeke” deels vernietigd. ...

lees verder

Administratief recht Het nieuwe Onteigeningsdecreet doorgelicht Op 25 april 2017 werd het nieuwe ‘decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut’ (hierna: Onteigeningsdecreet) gepubliceerd in het Belgische staatsblad. ...

lees verder

Administratief recht Bouwpromotor draait op voor vuile grond In een belangwekkend vonnis van 3 oktober 2018 heeft de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt zich uitgesproken over de problematiek van de verkoop van een woning met bodemverontreiniging in het perceel grond. Zoals de titel van dit stukje doet vermoeden, heeft de bouwpromotor finaal aan het korte eind getrokken.

...

lees verder

Administratief recht Naar de Raad voor de Verkiezingsbetwistingen gaan? Op 14 oktober 2018 zijn er gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen in België. Hopelijk wint jouw partij en jouw kandidaat ! Er zullen goede verliezers maar ook slechte verliezers zijn… Indien je bezwaren hebt tegen de verkiezingen, kan je naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen gaan. ...

lees verder

Administratief recht Naamsveranderingen: What’s in a name? Wie zijn voornaam wenst te veranderen, kan vanaf 1 augustus 2018 alleen nog terecht bij de administratie van de gemeente. Voordien moest een voornaamsverandering aangevraagd worden bij de minister van justitie. Dat is het gevolg van een nieuwe wet die op 18 juni 2018 gestemd werd met als doelstelling de procedure te vereenvoudigen en de behandelingstijd te verkorten. ...

lees verder

Administratief recht Verkoop onroerend goed : wat met het bodemattest? Op 07.03.2018 organiseerden wij in onze gebouwen een avondseminarie over vastgoedrecht. ...

lees verder

Administratief recht MAG IK NOG EEN STAL ZETTEN VOOR MIJN HOBBYDIEREN ? In agrarisch gebied mogen mits voorafgaande omgevingsvergunning natuurlijk stallen voor dieren gebouwd worden. Dit kadert dan onder de agrarische of para-agrarische activiteiten en de beroepslandbouw.
Meer problematisch wordt het voor mensen die als “hobby” paarden, schapen, geiten of andere dieren hebben. ...

lees verder

Administratief recht Het recupereren van plan-MER’s in de planprocedure: niet altijd een goed idee In het vrij recente arrest nr. 240.302 van 22 december 2017 spreekt de Raad van State zich uit over de kwestie of de plannende overheid kan teruggrijpen naar een eerder opgesteld plan-MER, dan wel een nieuw plan-MER moet opstellen. Het is een algemeen gekend gegeven dat het doorlopen van een MER-procedure een tijdrovende aangelegenheid vormt. Die vertraging kan soms worden vermeden door beroep te doen op een plan-MER dat eerder werd opgesteld. ...

lees verder